Студији > Предмети
Управљање маркетингом
др Перица МАЦУРА,
Носилац предмета


Циљ је да студенти на бази стечених знања из основа (принципа) маркетинга истраже елементе и процесе управљања маркетингом. Упарављање маркетингом се изучава из угла практичне примјене концепције маркетинга у пословању предузећа и институција, уважавајући при томе актуелне процесе и тенденције које владају на тржишту и окружењу.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VII 3+2 8

Наставници: др Перица МАЦУРА, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Уз обнављање и продубљивање сазнања из принципа маркетинга студент стиче способности и знања за проучавање примјене концепта маркетинга у предузећима и институцијама са теоријског апекта али и способности и менаџерска знања за укључивање у модерне тржишне (маркетиншке) токове. То подразумијева стицање знања и вјештина у креирању одговарајућих маркетиншких стратегија, укључујући управљање марком (брендом).
Садржај предмета: Увод у основне принципе управљања маркетингом; Планирање маркетиншких активности; Маркетиншки план; Организација маркетиншких активности; Маркетиншка стратегија; Производ у стратегији маркетинга; Цијена у стратегији маркетинга; Стратегија канала маркетинга; Стратегија промоције; Сегментација, диференцијација и позиционирање на тржишту; Креирање и управљање марком производа (бренд); Контрола маркетиншких активности.
Методе наставе и савладавање градива: Прадавања, консултације, вјежбе, самаостална излагања студената, самостални писани радови студената (семинарски радови) и организовање радионица.
Литература: Котлер, П.(2000). Управљање маркетингом. Загреб: Мате; Мацура, П. (2009). Маркетинг – микро, мала, средња предузећа. Бања Лука: Економски факултет
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: