Студији > Предмети
Стратегијски менаџмент
др Јово АТЕЉЕВИЋ,
Носилац предмета


Овај колегиј је једна од кључних у области пoсл. економије и манаџмента, а сама природа колегија која се прије свега односи на тијесну повезаност теорије и праксе, одређује његове главне циљеве, као и методе учења. Општи је циљ колегија да на једноставан али систематичан начин пружи студентима добру основу у области страт. менаџмента, те да их у највећој могућој мјери заинтересује за даљњи студиј у релевантним областима. У погледу академског садржаја, колегиј има три циља да: омогућити студентима да науче и разумију концептуалну проблематику колегија и његову инtегралну повезаност са другим областима из области економије и менаџмента; пружи студентима размумијевање проблематике страт. управљања комбинијући опште теоретске поставке страт. менаџмента са практичним импликацијама у савременом предузећу чије је управљање диктирано динамичним посл. окружењем; и ц) да обезбиједи студентима опипљиве страт. анализе, пројектовање, имплементацију и вјештине које се лако могу примијенити у пракси.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VII 4+2 8

Наставници: др Јово АТЕЉЕВИЋ, редовни професор
Драгана ДОШЕНОВИЋ, ма, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након успјешно завршеног премета студенти ће бити у могућности да: овладају и разумију основне теоретске и концептуалне поставке страт. менаџмента; самостално објасне смисао и важност теоретских модела који се најшеће користе у контексту страт. менаџмента; ефикасно и ефективно повезивање страт. менаџмента или његових дијелова са другим студијким областима посл. економије и самог менаџмента; самосталоно направе стратегију посл. или друге организације. Поред наведеног студенти ће такође: побољшати писмену и усмену комуникацију, те знање енглеског језика; реформисати културу истаживања кроз слободније кориштење литературе и свих релевантних извора инормација/података; додатно развити приступ критичког размишљања и могућност паралелног размишљања; побољшати друге вјештине као што су тимски рад, лидершип, пословно одлучивање, итд.
Садржај предмета: Стратегија и менаџмент: концептуално и контекстулано разумијеванје; Анализа вањских фактора – структура и анализа сектора; Анализа интерних фактора-анализа ресурса предузећа, ланац вриједности и анализа других адекватних метода; Стратегија бизниса и нове парадигме бизнис стратегије; Стратегија корпорација и раста предузећа; Стратегија раста путем удрживања и аквизиције; Страт. менаџмент у јавном сектору; Страт. менаџмент у јавном сектору; Страт. менаџмент иновација; иновације и пословно повезивање; Стратегија међународних предузећа и стратегија интернационализације предузећа; Међ. тржиште и стратегија његовог освајања; Страт. одговор на најновије промјене на свјетском тржишту
Методе наставе и савладавање градива: Предавања: Интерактивана настава са циљем ангажоваља студената и стимулације њиховог критичког размишљања. Конвенцијонална предавања ће бити обогћена и видео презентацијама те предавањима представника из праксе. Семинари / вјежбе: У оквиру овог дијела учења студенти ће имати прилику да активно учествују у дискусији која се прије свега односи на анализу случајева из праксе са циљем повезивања теорије и праксе.
Литература: Johson, G.; Scholes, K.; Whittington, R. (edition 7th or 8th ), Еxploring Corporate Strategy. Text and Cases. Thompson, J.; Martin F. (2005). Strategic Management: Awareness, Analysis and Change (5th Edition). Thomson. Mašić, Б. (2006). Стратешки менаџмент. Београд: Универзитет Сингидунум Јовановић. П. (1999). Стратешки менаџмент. Београд: Графослог
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: