Студији > Предмети
Финансијска тржишта
др Горан РАДИВОЈАЦ,
Носилац предмета


Циљ изучавања предмета је омогућити студентима да овладају основним појмовима и категоријама из области савремених финансијских тржишта. Финансијски инструменти, финансијска тржишта и учесници су основе разумијевања економског система и самим тим представљају дио обавезног градива.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И VIII 2+2 6

Наставници: др Горан РАДИВОЈАЦ, ванредни професор
др Драган МИЛОВАНОВИЋ, виши асистент
Условљеност другим предметима: Финансијски менаџмент, Макроекономија, Финансијска математика
Исходи учења (стечена знања): Након положеног испита студенти овог студија ће знати објаснити шта је то финансијско тржиште, који су сегменти финансијског тржишта, институције и инструменти финансијског тржишта. Ефикасност савремених финансијских тржишта и њихово регулисање су основни елементи разумијевања фунционисања тржишта. Такође, студенти ће савладати основне методе процјене ризика и приноса хартија од вриједности којима се тргује на финансијском тржишту.
Садржај предмета: Основе финансијског система. Мјесто и улога финансијских система у тржишној привреди. Повезаност финансијског и реалног сектора привреде. Анализа финансијских тржишта. Појам, улоге и развој финансијских тржишта. Подјела и врсте финансијских тржишта. Берзе и берзански послови. Основне карактеристике савремених финансијских тржишта. Сврхе и циљеви законског регулисања финансијских тржишта. Основне форме регулисања. Ефикасност финансијских тржишта.Учесници на финансијским тржиштима. Пензиони фондови. Инвестиционе компаније. Акције. Обвезнице. Изведени финансијски инструменти. Тржиште новца, Тржиште капитала. Девизно тржиште. Тржишта финансијских деривата. Примарна и секундарна тржишта.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања + вјежбе
Литература: Живковић, Б.; Шошкић, Д. (2007). Финансијска тржишта и институције, друго издање. Београд: Економски факултет;
Ерић, Д.(2003). Финансијска тржишта и инструменти. Београд: Чигоја
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: