Студији > Предмети
Међународни маркетинг
др Перица МАЦУРА,
Носилац предмета


Циљ је да студенти на бази стечених знања из принципа (основа) маркетинга истраже елементе и процесе међународног маркетинга. Међународни маркетинг се изучава из угла процеса и тенденција који владају у савременом међународном маркетиншком окружењу.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VIII 4+2 7

Наставници: др Перица МАЦУРА, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Уз обнављање и продубљивање сазнања из принципа маркетинга студент стиче способности и знања за проучавање елемената међународног маркетинга са теоријског аспекта али и способности и знања за конкретно (менаџерско) укључивање у актуелне међународне маркетиншке токове.
Садржај предмета: Основни принципи маркетинга и међународног маркетинга; Међународне димензије маркетинга; Окружење међународног маркетинга; Глобализација и савремени процеси на тржишту; Међународна маркетиншка истраживања, анализирање и одлучивање; Управљање међународним маркетингом; Стратегије укључивања на тржиште у процесу међународног маркетинга; Међународни маркетиншки програм.
Методе наставе и савладавање градива: Прадавања, консултације, вјежбе, самаостална излагања студената, самостални писани радови студената (семинарски радови) и организовање радионица.
Литература: Јовић, М. (2006). Међународни маркетинг. Београд: Интерма Нет; Cateora, Ph. (1996). International marketing. New York: Irwin McGraw-Hill; Ракита, Б. (2009). Међународни маркетинг. Београд. Економски факултет
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: