Студији > Предмети
Савремени економски системи
др Славиша КОВАЧЕВИЋ,
Носилац предмета


Предмет пружа студентима сазнања о економским системима и начинима њихове анализе и поређења. Студенти ће научити све о развоју различитих врста економских система кроз историју, појави различитих макроекономских теорија и политика, те спознати како су раличите школе објашњавале и рјешавале проблеме у макроекономској политици. Студенти ће схватити значај и улогу државе у индустријском развоју и трансформацији на савремену тржишну привреду.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VIII 4+2 6

Наставници: др Славиша КОВАЧЕВИЋ, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након завршетка курса студент ће располагати основним знањима о чињеницама, принципима и концептима у савременим економским системима. Студент ће моћи практично примјенити стечена знања приликом оцјене и упоређивања различитих економских система, као и при анализи утицаја макроекономске политике и државе на развој привредних система.
Садржај предмета: Појам и дефиниција економског система. Типологија економских система. Вредновање успјешности економског система: циљеви, фактори успјешности, критеријуми успјешности, индикатори успјешности. Упоредна анализа основних одредница економских система: својина, доношење одлука, мотивација, координациони механизми. Економски систем и привредни развој: битни подсистеми економског система за привредни развој. Економски систем и економска политика: компоненте економске политике, краткорочни и дугорочни циљеви, стандардне мјере и дискриминационе мјере економске политике. Економске функције државе и економија јавног сектора: основне функције државе, формирање тражње за јавним сектором, репрезентативна демократија, формирање понуде јавног сектора. Недостаци тржишног механизма и улога државе: монополи, екстерни ефекти, обезбјеђење јавних добара, нужност прерасподјеле националног дохотка. Традиционална макроекономска политика: велика депресија, кејнзијанска политика, стагфлација 70-их и 80'-их година 20. вијека. Нова макроекономска политика: монетаризам, теорија рационалних очекивања, теорије економије понуде. Филипсова крива: краткорочна, дугорочна, Фридман-Делпсова крива. Глобализација и транзиција. Обиљежја свјетске привреде: мегатрендови, Тофлерови таласи, свјетски проблем незапослености. Карактеристике приватизације и транзиције у источноевропским и балканским земљама. Компаративна анализа успјешности савремених економских система: привредни раст, ефикасност, стабилност, отвореност, расподјела, стандард и квалитет живота.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања односно преношење систематских сазнања из литературе, интерактивна настава. Вјежбе, илустрације, дискусије са студентима, примјена знања у практичне сврхе, расправа о случајевима из праксе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова, консултације.
Литература: Бајец, Ј.; Јоксимовић, Љ. (2006). Савремени привредни системи. Београд: Економски факултет; Јергин, Д. Станислав, Џ. (2004). Командни висови. Београд: Народна књига – Алфа,; Стиглиц, Ј. (2004). Економија јавног сектора. Београд: Економски факултат, (одабрани дијелови)
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: