Студији > Предмети
Међународно пословно право
Академик др Витомир ПОПОВИЋ,
Носилац предмета


Упознавање студената са прописима и правилима у складу са којима се одвија међународни промет робе и услуга, начином стварања ових правила, субјектима у међународном промету и пословима преко којих се обавља промет.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VIII 4+2 6

Наставници: Академик др Витомир ПОПОВИЋ, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Изучавање Међународног пословног права омогућава студентима да поред теоријских знања о начину закључивања и испуњавања међународних трговинских уговора и начинима плаћања и обезбеђења плаћања, овладају и потребним вjештинама за самостално вођење преговора и закључивање одговарајућих послова, као и за рjешавање спорова у вези са тако закљученим пословима.
Садржај предмета: Теоријска настава се одвија у 15 термина (једном недjељно по 4 часа) у облику предавања праћених видео презентацијама, у оквиру којих су предвиђени и часови семинара. Градиво је подијељено у 3 цјелине:
I) Општи дио Међународног пословног права или Међународно економско право
У Међународном економском праву – МЕП, се изучавају сљедећа питања: појам и предмет МЕП и МПП, мјесто МПП у домаћем правном систему, однос МПП према сродним гранама права, извори МПП, правно регулисање међународне трговине и субјекти МПП, уговорне клаузуле, начела у МПП, услови пословања на тржишту ЕУ, правни оквири страног инвестирања и правила конкуренције.
- међународно рјешавање спорова: арбитражно рјешавање спорова и остали начини рјешавања спорова.
Од студената се очекује да на предавања долазе припремљени да би могли активно да учествују у праћењу наставе, да постављају питања и да учествују у дискусији о питањима која су од посебног значаја или интереса. Припрема за предавања подразумијева савладавање претходно обрађеног градива.
II) Међународно пословно уговорно право
У овом дијлу се изучавају:
- уговори о различитим облицима продаје: међународној продаји робе, дистрибуцији, међународној комисионој продаји, међународном заступању и посредовању, међународној продаји инвестиционе опреме, франшизингу, међународној продаји електричне енергије, компензациони послови, уговор о контроли, туристичким услугама, о осигурању, и уговор о савјетодавним услугама; и
- општа правила о уговорима о међународном превозу ствари: друмским путем, железницом, ваздушним путем, поморским путем, о комбинованом превозу ствари.
III) Послови финансирања и плаћања
У овом дијелу се изучавају:
- кредитни послови са иностранством, послови факторинга, форфетирања, финансијског лизинга;
- послови плаћања и обезбеђења плаћања: међународни документарни акредитив, банкарске гаранције, међународни документарни инкасо и стенд бај акредитив; и
Методе наставе и савладавање градива: Предавања су праћена видео презентацијом у ppt формату, а предвиђена су и предавања стручњака из праксе.
Литература: Oбавезна:
Витомир Г. Поповић, Радован Д. Вукадиновић, Међународно пословно право, општи дио, Бања Лука – Крагујевац, 2005. или 2007.
Витомир Г. Поповић, Радован Д. Вукадиновић, Међународно пословно право, посебни дио, Бања Лука, 2010.
Допунска:
Конвенција УН о уговорима о међународној продаји робе.
Р. Вукадиновић, Међународно пословно право, општи и посебни део, Крагујевац, 2012.
А. Ћирић, Међународно трговинаско право, општи део, Ниш, 2012.
А. Ћирић, Р. Ђуровић, Међународно трговинаско право, посебни део, Ниш, 2012.
Daniel C. K. Chow, Thomas J. Schoenbaum, International Trade Law: Problems, Cases, and Materials, Wolters Kluwer Law & Business, 2012.
Indira Carr, Peter Stone, International Trade Law, peto izdanje, Routledge Chapman & Hall, 2013.
Изворна грађа:
Закон о спољнотрговинској политици БиХ, „Службени гласник БиХ“, бр. 7/98 и 35/04;
Закон о политици директних страних улагања у БиХ, „Службени гласник БиХ“ бр. 17/98, 48/10 и 22/15;
Закон о концесијама БиХ, „Службени гласник БиХ“ бр. 32/02 и 56/04;
Закон о концесијама Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“ бр. 59/13;
Облици провјере знања и оцјењивање: Коначна оцјена се састоји из оцјене присуства и активности на часовима предавања и вјежби, оцјена на колоквијумима, којима се провјерава знање стечено на вјежбама, семинарског рада и оцјене на усменом испиту.
Допринос појединачних оцјена коначној је сљедећи:
• присуство на предавањима и вјежбама - 2 поена;
• два колоквијума - по 20 поена;
• семинарски рад - до 8 поена;
• усмени испит - до 50 поена.
Укупан број поена освојених у току године преводи се у коначну оцјену која се уписује у индекс на сљедећи начин:
• од 51 до 60 поена оцјена 6;
• од 61 до 70 поена оцјена 7;
• од 71 до 80 поена оцјена 8;
• од 81 до 90 поена оцјена 9;
• од 91 до 100 поена оцјена 10.
Посебна назнака за предмет: