Студији > Предмети
Економске доктрине
др Славиша КОВАЧЕВИЋ,
Носилац предмета


Предмет пружа студентима сазнања о развоју економске мисли кроз историју. Студенти ће спознати како се мијењала економска мисао кроз различите епохе, како су различите теорије рјешавале економске проблеме у друштву, као и доприносе сваке од изучаваних школа и њихових најважнијих представника. Студенти ће схватити значај познавања различитих школа економске мисли и њихиву улогу у данашњем напретку науке и сагледавању потешкоћа у макроекономској политици.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И VII 2+2 6

Наставници: др Славиша КОВАЧЕВИЋ, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након завршетка курса студент ће располагати основним знањима о чињеницама, принципима и концептима у економским доктринама. Студент ће моћи практично примјенити стечена знања приликом рјешавања актуелних питања са којима се сусреће савремена макроекономска политика и компаративно анализирати рјешења која нуде поједине теорије; схватиће који су доприноси маргиналистичке школе, која се сматра зачетником микроекономије. Студент ће научити како су размишљали Смит, Рикардо, Кејнс, Сисмонди, Овен, Маркс, Менгер, Џевонс и други, који се сматрају најважнијим именима у историји економске мисли.
Садржај предмета: Настајање економске мисли, економске идеје средњег вијека. Меркантилистичко учење. Физиократизам. Класична политичка економија. Развој класичне економије. Настанак и развој социјалистичке мисли. Марксистичко економско учење. Историјска школа. Маргинализам. Институционализам, економско учење Џ. М. Кејнса. Постмаршалијанска економија. Радикална политичка економија. Савремене тенденције у економији
Методе наставе и савладавање градива: Предавања односно преношење систематских сазнања из литературе, интерактивна настава. Вјежбе, илустрације, дискусије са студентима, примјена знања у практичне сврхе, расправа о случајевима из праксе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова, консултације.
Литература: Јакшић, М.; Пејић, Л. (2003). Развој економске мисли. Београд: Економски факултет; Шошкић, Б. Економска мисао: развој и савремени принципи. Београд: Савремена администрација; Ekelund, R.B.; Hebert, R. F. (1997). Повијест економске теорије и методе. Загреб: Мате; Јакшић, М.; Димитријевић, Б. (1999). Развој економске мисли: примери и тестови. Београд: Економски факултет
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: