Студији > Предмети
Свјетска тржишта
др Синиша КУРТЕШ,
Носилац предмета


Циљ предмета је да студентима пружи потребна знања из савремених токова свјетске привреде. У протеклих неколико деценија, дошло је до растуће повезаности, интеграције и међузависности земаља свијета у економском, социјалном, технолошком, културном и политичком смислу. Економске димензије повезаности исказују се кроз растућу интеграцију робних и финансијских токова, тржишта рада и регионалну економску интеграцију. У тако глобализованој економији националне привреде функционишу у оквиру интегрисаног међународног тржишта. Доминантан правац у коме се крећу тржишта јесте либерализација кретања роба, капитала и рада.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И VII 2+2 6

Наставници: др Синиша КУРТЕШ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Основни резултат изучавања овог предмета је стицање неопходних знања из области савремене свјетске привреде. Стечена знања омогућиће студентима да добију шира сазнања о процесу глобализације свјетске привреде и тржишта. Национална тржишта све више губе атрибут националног и постају дио свјетског тржишта.
Садржај предмета: Кључне тематске области које обухвата предмет су: основне карактеристике и трендови у савременој свјетској привреди; интеграција робних токова; интеграција финансијских токова; интеграција тржишта рада; транснационалне компаније у свјетској привреди; регионалне економске интеграције; свјетска трговинска организација; институционализација међународне трговине примарним производима; економске организације развијених земаља.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, дискусије, семинарски радови, анализе случајева и консултације. Током предавања анализирати ће се бројна питања и проблеми уз активну улогу студената да слободно износе своја виђења и мишљења.
Литература: Пелевић, Б.; Вучковић, В. (2008). Међународна економија. Београд: Економски факултет; Кругман, П.; Обстфелд, М. (2009). Међународна економија, Загреб: Мате; Мишкин, Ф.; Ејкинс, С. (2005).Финансијска тржишта и институције. Загреб: Мате
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: