Студији > Предмети
Спољнотрговинско пословање
др Миленко КРАЈИШНИК,
Носилац предмета


Циљ изучавања предмета је да студентима омогући да савладају основне инструменте спољнотрговинске политике, те да науче елементе, технике и облике спољнотрговинских послова и начине њихове реализације.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VII 4+2 8

Наставници: др Миленко КРАЈИШНИК, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након изучавања овог курса студент ће стећи основна знања о инструментима спољнотрговинске политике, затим о врстама спољнотрговинских послова, начинима реализације истих, те упознати ризике које носе са собом спољнотрговински послови. Студент ће познавати сва документа која се у спољнотрговинском послу појављују, као и технихе и фазе обављања комплетног спољнотрговинског посла.
Садржај предмета: Спољна трговина и спољнотрговински послови, организовање спољнотрговинских операција, непосредни учесници у спољнотрговинском послу, посредни учесници у спољнотрговинском послу. Спољнотрговинска политика и инструменти спољнотрговинске политике. Мултилатералне институције међународне трговине. Преговарање у спољнотрговинском послу, ризици у спољнотрговинском послу и финансирање спољнотрговинских послова. Спољнотрговински послови, редован извоз робе, редован увоз робе, извоз и увоз услуга, извоз и увоз права на интелектуалну својину, сложени спољнотрговински послови. Електронска технологија и спољнотрговински послови
Методе наставе и савладавање градива: Предавање, дискусије, семинарски радови, анализа практичних примјера, вјежбе и консултације. Током предавања, поред преношења систематских знања из литературе, обрађиваће се могућност и начин практичне примјене тих знања. Различите могућности примјене теориских елемената у пракси су теме за активно учешће студената у дискусијама. Израда и излагање семинарских радова уз примјену методологије за израду стручних радова. На вјежбама и консултацијама детаљније ће се обрађивати поједини практични елементи и практична примјена теоријских знања.
Литература: Козомара, Ј. (2005). Спољнотрговинско пословање. Београд: Институт за економску дипломатију; Вукмирица, В. (2000). Свјетска трговинска политика и тржишта. Београд: Грмеч – Привредни преглед; Ковачевић, М. (2002). Међународна трговина. Београд: Економски факултет
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: