Студији > Предмети
Пословна информатика
др Весна АЛЕКСИЋ,
Носилац предмета


Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима пословне информатике. Студенти се упознају с пословном информатиком као теоријском и практичном дисциплином, као и са примјеном информационе технологије у пословању. Посебно се изучaва проблематика појединих компонената информационих система, као и глобална рачунарска мрежа интернет и електронско пословање. Циљ изучaвања предмета је да се упозори и на ризике које ствара примјена информационе технологије у пословању, те да се нагласи потреба за вођењем бриге о безбједности информационих система и заштити од злоупотреба информационе технологије.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О14ПИН О I 3+2 6

Наставници: др Весна АЛЕКСИЋ, редовни професор
Љубиша МИЋИЋ, ма, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студенти стичу општа знања о примјени информационе технологије у пословању, те се упознају с најсавременијим информационим технологијама које се користе у пословању, како са организационог, тако и са функционалног аспекта. Осим тога, предмет омогућава студентима да упознају програмске алате, готова програмска рјешења и начине њиховог коришћења у рјешавању економских пословних проблема.
Садржај предмета: Информатика и савремени свијет. Глобализација и економија знања. Стратешка примјена информационе технологије у економији знања. Информационе технологије као инфраструктура у пословању. Hardwаrе. Software. Подаци, информације, знање. Организација података на рачунару (датотеке, базе података, складиште података, база докумената). Ергномија радних мјеста с персоналним рачунарима. Организација и управљање информатиком као пословном функцијом. Начини организације информационог система. Рачунарске мреже и интернет технологија. Интернет услуге. Интранет и екстранет. Примјена информационе технологије у пословању. Дијелови информационог система – организациони аспект. Дијелови информационог система – функционални аспект. Интегрални информациони систем. Системи за пословно одлучивање (моделирање у пословном одлучивању, методе рачунарског моделирања, симулационо моделирање). Експертни системи. Електронско пословање. Примјене концепта електронског пословања (електронски маркетинг, електронско банкарство, електронска трговина, учење на даљину, пословање у покрету). Ризици примјене информационе технологије у пословању. Злоупотреба информационе технологије и информатички ризици. Безбједност информационих система и заштита од злоупотребе информационе технологије. Проблеми безбједности у електронском пословању и информатички криминалитет. Етика и информациона технологија.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, семинарски радови, вјежбе на рачунарима, студентске презентације.
Литература: Алексић Марић, В. (2008). Пословна информатика. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: