Студији > Предмети
Економика Европске уније
др Горан ПОПОВИЋ,
Носилац предмета


Предмет пружа студентима сазнања о историји настанка Европске уније, основним институцијама ЕУ, као и о осталим регионалим интеграцијама у свијету. Студенти ће спознати какву трговинску политику примјењује ЕУ, како ЕУ утиче на развој руралних регија, какви су ставови водећих институција ЕУ везани за индустријску, заједничку пољопривредну и регионалну политику. Студенти ће научити тумачити макроекономске показатеље: становништво, друштвени производ, инфлацију, инвестиције, незапосленост, итд. и користити добијене информације у оцјени развијености појединих земаља и регија; схватиће улогу монетарне политике ЕУ на земље у окружењу, те битне ставке у буџету ЕУ и разлике између буџета појединих земаља и буџета ЕУ.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VII 4+2 8

Наставници: др Горан ПОПОВИЋ, редовни професор
др Тајана СЕРДАР РАКОВИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након завршетка курса студент ће располагати основним знањима о чињеницама, принципима и процесима везаним за Европску унију. Студент ће моћи практично примјенити стечена знања у анализи основних макроекономских показатеља у ЕУ, те ће стећи спознаје о трговинској, индустријској, регионалној, пољопривредној и осталим политикама Европске уније, које имају значајан утицај и на нашу земљу.
Садржај предмета: Уводно предавање: Историјат настанка ЕУ и основни подаци о ЕУ. Институције Европске уније. Регионалне интеграције. Основни макроекономски показатељи: становништво, ДП, инфлација, инвестиције. Основни макроекономски показатељи: незапосленост, врсте незапослености и кретања незапослености у ЕУ. Трговинска политика Европске уније. Индустријска политика Европске уније. Политика конкуренције ЕУ. Регионална политика ЕУ. Заједничка пољопривредна политика и рурални развој: настанак, циљеви и улога CAP, резултати посљедице примјене CAP. Заједничка пољопривредна политика и рурални развој: политика руралног развоја ЕУ. Европска монетарна унија. Буџет Европске уније.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања односно преношење систематских сазнања из литературе, интерактивна настава. Вјежбе, илустрације, дискусије са студентима, примјена знања у практичне сврхе, расправа о случајевима из праксе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова, консултације.
Литература: Поповић, Г. (2009). Економика Европске уније - Макроекономски аспекти и заједничке политике. Бања Лука: Економски факултет; Commission of the European Communities. (2009). Brussels, 1.12.2009. SEC Volume I, II, III,
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: