Студији > Предмети
Тарифе у осигурању
др Драгутин ШИПКА,
Носилац предмета


Изучавање предмета „Тарифе у осигурању“има за циљ да студентима Економског факултета, смјер Финансијско управљање, банкарство и осигурање, понуди овладавање академским вјештинама које се односе на принципе израчунавања и обрачуна нето и бруто тарифа за поједине различите видове осигурања: имовине, лица, пензиско и здравствено осигурање. У оквиру овог предмета студенти ће стећи неопходна знања за анализу и праћење адекватности тарифа са аспекта основних економских начела у осигурању.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И VIII 2+2 6

Наставници: др Драгутин ШИПКА, редовни професор
Условљеност другим предметима: Економика осигурања
Исходи учења (стечена знања): Студенти који успјешно савладају наставно градиво из овог предмета постају економски стручнњаци који ће бити оспособљени да користе савремена научна достигнућа на пољу домаћег и међународног осигурања. Стеченим теоретским и практичним знањем моћи ће да постану конкурентни на тржишту рада: осигуравајућих коимпанија, брокерско–дилерских друштава, јавне управе, а посебно регулаторних агенција које спроводе надзор над индустријом осигурања, имајући у виду да такав профил академаца до данас није образован на простору наше земље. На крају, стећи ће модерна знања која ће понудити тржишту компетентне и способне лидере са циљем да граде успјешне каријере и допринесу развоју свог пословног окружења.
Садржај предмета: Карактеристике ризика и управљање ризиком као основ формирања тарифа, Самопридржај и резерве сигурности, Маргина солвентности и методе њеног утврђивања, Актуарске основе формирања и обрачун тарифа у осигурању лица с посебним саджајем који се односи на осигурање живота, Актуарске основе формирања тарифа у осигурању имовине: индустрије, пољопривреде, објеката у изградњи, моторних возила, Формирање тарифа у реосигурању, Формирање тарифа у пензијском и здравственом осигурању, Очекивана вриједност штета и расподјела штета из основа осигурања.
Методе наставе и савладавање градива: Наставно особље, праћењем савремених научних токова и достигнућа из области осигурања, преноси знања путем предавања , вјежби и практичних радова, методама и техникама које се примјењују у високо рангираним универзитетским центрима европских земаља. Посебна пажња се посвећује излагањима са практичним искуствима развијених земаља, како би се студентима понудио врхунски квалитет модерног пословног образовања. Како је програмска структура овог предмета заснована на задатцима и вјежбама, посебно вријеме се посвећује овој врсти интерактивног извођења наставе.
Литература: Кочовић, J. (2000). Актуарске основе формирања тарифа у осигурању лица. Београд: Економски факултет; Кочовић, J. (2010). Формирање тарифа у осигурању имовине. Београд: Економски факултет; Шипка, Д. (1998). Услови осигурања. Бања Лука: Арт принт
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: