Студији > Предмети
Електронско пословање
др Весна АЛЕКСИЋ,
Носилац предмета


Упознавање студената са Интернет технологијом, као и савременим обликом пословања који је занован на интензивној примјени информационе, а нарочито Интернет технологије - електронским пословањем. Посебно се изучава проблематика концепта управљања односима са купцима и пословне интелигенције у условима електронског пословања. Циљ је да се укаже и на дубинске промјене које се дешавају у сфери савремене економије под дејством Интренет технологије и електронског пословања, а које се манифестују парадигмом тзв. Нове економије и феноменом привредне глобализације.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VIII 3+3 5

Наставници: др Весна АЛЕКСИЋ, редовни професор
Љубиша МИЋИЋ, ма, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Стечена знања треба да омогуће развој концептуалних и информатичких знања и вејштина потребних за покретање, увођење и практиковање активности електронског пословања у малим, средњим и великим организацијама.
Садржај предмета: Интернет и Интернет сервиси . Стандардни Интернет сервиси. Ел. Пословање. Подручја примјене ел. пословања. Утицај информационе технологије на снаге конкурентске предности у електронском послоавању (повезаност са купцима, повезаност са добављачима, ИТ као основа конкурентности, ИТ као основа интерорганиѕационе сарадње, ИТ обликује нове производе и услуге). Информациона технологија и Портеров ланац вриједности (улазна логистика, производња, излазна логистика, управљање ланцем набавке, маркетинг и продаја, услуге након продаје, корпоративна инфраструктура, управљање људским ресурсима, развој, набавка). Пословна интелигенција (Business Intelligence, BI). Управљање знањем и пословна интелигенција (колективне меморије, корпоративни интранети и портали за подршку одлучивању, екстранети и међуорганизациони портали, мјерење и анализа успјешности Web сајта). Управљање односима са купцима (Customer Relationship Management, CRM). Складиште података и методе и алати за извођење знања из података. Облици злоупотребе информационе технологије у електронском пословању (злоупотреба средстава ИТ, неовлаштена употреба софтвера и повреда права власништва, саботаже и рачунарски вируси). Облици заштите од злоупотребе информационе технологије у електронском пословању (контрола повјерљивости - криптографија, контрола приступа, контрола интегритета, контрола расположивости, контрола немогућности порицања). Заштита приватности појединаца у раду са Интернетом. Нова економија и привредна глобализација.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, студије случајева, вјежбе на електронском рачунару.
Литература: Алексић Марић, В. (2008). Електронско пословање. Бања Лука: Економски факултет.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: