Студији > Предмети
Међународно финансирање
др Васиљ ЖАРКОВИЋ,
Носилац предмета


Циљ предмета је да студентима пружи потребна знања из области међународног финансирања. У протеклих неколико деценија, међународно финансирање је забиљежило брз, а у одређеним периодима и веома буран развој. Национална финансијска тржишта све више губе атрибут националног и постају дио глобалног финансијског тржишта - свјетског тржишта. Велике финансијске и валутне кризе током прошлог и почетком овог вијека скренуле су пажњу на проблеме којима се бави међународно финансирање. Комплексни односи у међународним финансијамакоји се јављају усљед континуираног технолошког развоја, финансијске глобализације и финансијске интеграције националних економија постављају нове задатке и захтјеве пред економску теорију, која треба да одговори на различите изазове и кризе са којима се свијет суочава.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VII 3+2 8

Наставници: др Васиљ ЖАРКОВИЋ, ванредни професор
др Драган ГЛИГОРИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Основни резултат проучавања овог предмета је стицање неопходних знања из области међународног финансирања. У ствари, стечена знања омогућиће студентима да практично могу сагледавати међународна финансијска кретања ради доношења квалитетних пословних одлука, и то не само оних које се тичу сарадње са страним партнерима, већ у знатној мјери и оних који се односе на пословање у оквиру домаће привреде.
Садржај предмета: Кључне тематске области које обухвата предмет: међународно финансирање – предмет, развој и значај, девизни курсеви и девизно тржиште (фактори који одређују девизни курс у дугом и кратком року, фиксни и флуктуирајући курсеви – предности и слабости), међународни монетарни систем, карактеристике савременог међународног финансијског тржишта, међународно кретање капитала, међународне финансијске организације, евротржиште, кредитирање извозних послова, валутне кризе и шпекулативни напади, проблеми међународне задужености и дужничке кризе, глобална економска и финансијска криза почетком двадесет првог вијека.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, дискусије, семинарски радови, анализе случајева и консултације. Током предавања анализирати ће се бројна питања и проблеми међународног финансирања уз активну улогу студената да слободно износе своја виђења и мишљења.
Литература: Јовановић, Гавриловић, П. (2008). Међународно пословно финансирање. Београд: Економски факултет; Пелевић, Б.; Вучковић, В. (2008). Међународна економија. Београд: Економски факултет; Кругман, П.; Обстфелд, М. (2009). Међународна економија. Загреб: Мате д.о.о.; Мишкин, Ф.; Ејкинс, С. (2005). Финансијска тржишта и институције. Загреб: Мате д.о.о.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: