Студији > Предмети
Економика осигурања
др Драгутин ШИПКА,
Носилац предмета


Овим предметом студентима се омогућава да савладају најважније економске и техничке основе дјелатности осигурања, као облика економске заштите појединаца , привредних субјеката и других институција од изненадних и непредвидивих штетних догађаја. Програмска грађа нуди цјеловито сагледавање развоја домаће осигуравајуће теорије и праксе, као и савремена инострана искуства и достигнућа у смислу успјешног управљања ризицима чије настајање може угрозити појединце,привредне субјекте и институције, као и друштво у цјелини.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VII 4+2 8

Наставници: др Драгутин ШИПКА, редовни професор
др Николина БОШЊАК, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Стицање и развијање знања и способности код свршених студената, да самостално могу организовати и координирати, контролисати и надзирати поједине сегменте осигуравајуће дјелатности, како у привреди, тако и у државним институцијама и регулаторним тијелима .Полазећи од чињенице да је осигурање специфична дјелатност и да је пословање осигуравајућих организација условљено великим бројем ризика, неизвјесних по исходишту и специфичних само за ову област, овладавањем понуђеном материјом значајно се може утицати на ублажавање, па чак и неутралисање посљедица од настанка штетних догађаја.
Садржај предмета: Опште карактеристике осигурања, организација осигурања, врсте осигурања, управљање ризиком, документа у осигурању, осигурање имовине, осигурање лица, животно осигурање, гаранцијско осигурање, осигурање кредита, осигурање пољопривреде, осигурање животиња, осигурање моторних возила, међународне конвенције у осигурању од аутоодговорности, саосигурање и реосигурање, обрачун самопридржаја и максимално могуће штете , расподјела ризика у реосигурању.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања праћена презентацијом путем савремене информационе технике. Овим поступком се путем илустрација, графика и цртежа студентима омогућава визуелно приказивања најзначајних економских начела, чиме се постиже виши степен интереса код присутних. У току самих предавања у адекватним моментима се илуструју примјери из праксе, што изазива посебан интерес и укључивање у расправу. У оквиру термина предвиђених за вјежбе обрађују се примјери којима се примјеном савремених метода из иностране праксе рјешавају најсложенији задаци с којима ће се свршени студенти сусретати у пракси.Посебно успјешни студенти узимају теме и раде семинарске радове који се презентирају пред свим студентима.
Литература: Шипка, Д.; Маровић , Б. (2003). Економика осигурања. Бања Лука: Економски факултет
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: