Студији > Предмети
Економика предузећа
др Здравко ТОДОРОВИЋ,
Носилац предмета


Предмет омогућава студентима да схвате значење и значај предузећа као темељне институције тржишне привреде, да науче основне принципе пословања предузећа; да спознају начине постизања оптималне вриједности производње уз кориштење оскудних ресурса; да науче методе максимизирања профита предузећа; да науче алгебарски, графички и табеларно представљати пословне функције у предузећу и да знају анализирати понашање предузећа на тржишту; да науче основне принципе пословања предузећа, а то су продуктивност, економичност и рентабилност и да знају израчунавати цијене коштања производа примјеном различитих метода.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О14ЕПР О I 4+2 8

Наставници: др Здравко ТОДОРОВИЋ, редовни професор
Матеа ЗЛАТКОВИЋ, ма, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након завршетка овога курса студeнт ће стећи основна знања о чињеницама, принципима, процесима и генералним концептима у економици предузећа. Студент ће бити оспособљен да проналази оптимална рјешења у управљању предузећима примјењујући основна знања из економске теорије и науке о одлучивању и посједоваће основна знања за даље изучавање теорија економије и управљања предузећем.
Садржај предмета: Појам предузећа. Диференцирање предузећа. Економика предузећа. Теорија предузећа. Процес репродукције. Производња и производна функција. Продуктивност. Утрошци. Трошкови и фунције трошкова. Калкулација цијене коштања. Модели управљања трошковима. Цијена и одређивање цијена. Приходи и функција прихода. Економичност и анализа тачке економичности. Профит и максимизација профита. Расподјела резултата пословања. Рентабилност.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе. Током часова предавања неке од тема ће бити обрађене или илустроване разним симулацијама и програмима за графичко рјешавање и анализирање проблема у којима студенти имају активну улогу. Илустрације и вјежбе. Поред примјера о којима ће се дискутовати, на часовима ће се радити и примjери (рјешавање проблемских задатака) којима ће се илустровати и вјежбати одређене теме (групно и појединачно). Илустрација и вјежбе подразумијевају двосмјерну комуникацију, а студенти су позвани да слободно износе своја мишљења о случају за илустрацију и вјежбу. Дискусија случајева из праксе. Главни облик рада биће обрада случајева из праксе да би студенти научили како да стечена знања употријебе у практичне сврхе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература: Тодоровић, З. (2012). Економика предузећа. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Берберовић, Ш.; Тодоровић, З. (2009). Економика предузећа. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Салваторе, Д. (1989). Економија за менаџере. Загреб: Мате.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: