Студији > Предмети
Теорија и политика биланса
др Јелена ПОЉАШЕВИЋ,
Носилац предмета


Изучавање предмета омогућава да разумију: основна начела и принципе на којима почивају посл. биланси правних лица; циљеве, садржај и врсте посл. биланса; начела уредног билансирања; начела и принципе признавања и вредновања појединих билан. позиција, у складу са МРС/МСФИ; принципе билан. политике, односно политике фин. извјештавања; специфичности фин. извјештаја код банака и других фин. организација, те претпоставке које фин. извјештавање стављају у функцији управљања ризицима у и оцијене бонитета.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VII 4+3 8

Наставници: др Јелена ПОЉАШЕВИЋ, доцент
мр Дражена ВУЈИЧИЋ РАДИСАВЉЕВИЋ, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Савладавањем предвиђеног градива студенти стичу основна знања која су им неопходна за састављање и тумачење фин. извјештаја, односно биланса. Савладавањем теоријских основа припреме и презентације фин. извјештаја, разликујући при том могућности коришћења права избора садржаних у релевантној законској регулативи, МРС/МСФИ, оквиру за припрему и презентацију фин. извјештаја и сл., као и практичним вјежбама, студенти ће бити оспособљени да уобличе различите форме посл. биланса, сагласно посл. циљевима правног лица, али и да разумију пословне билансе припремљене и презентоване од стране других.
Садржај предмета: Појам, садржај и врсте биланса, корисници фин. извјештаја и задаци биланса; начела уредног књиговодства, инвентарисања и методе инвентарисања, начела уредног билансирања, задаци и условљеност начела; квалитативне карактеристике фин. извјештаја; вредновање елемената фин. извјештаја и концепти одржавања реалне вриједности капитала; неуплаћени уписани капитал, билансирање сталних материјалних и немат. средстава и инвестиционих некретнина; билансирање дугорочних фин. пласмана и одложених пореских средстава; билансирање текуће (обртне) имовине; билансирање сопственог и позајмљеног капитала; скривени губици и латентне резерве; резервисања и временска разграничења; компоненте фин. извјештаја припремљеног у складу са МСФИ; основе анализе биланса; билансна политика; специфичности у фин. извјештавању банака и других фин. организација.
Методе наставе и савладавање градива: На предавањима студентима се преносе актуелна теоријска сазнања из предметне области уз коришћење презентација у powerpoint-у и навођење примјера из праксе. Вјежбе се проводе кроз израду конкретних задатака везаних за вредновање елемената фин. извјештаја и припрему пословних биланса, политике билансирања и анализу фин. извјештаја. Израда и излагање семинарског рада врши се уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература: Ранковић, Р. (2008). Теорија биланса. Београд: Економски факултет;
Родић, Ј. (1991).Теорија и анализа биланса. Београд: Економски факултет;
Шкарић, Ј,К. (2007). Финансијско рачуноводство. Београд: Економски факултет; Међународни рачуноводствени стандарди / Међународни стандарди финансијског извјештавања.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: