Студији > Предмети
Економско-математички модели и методе
др Станко СТАНИЋ,
Носилац предмета


Упознати студенте са примјенама метода оптимизације на процесе одлучивања у различитим областима, нпр. утврђивање оптималне структуре националне привреде, оптимизација спољнотрговинске размјене, оптимизација програма производње, управљање великим инфраструктурним пројектима, оцјена оправданости инвестиционих улагања, одлучивање у условима неизвесности или непотпуних информација, решавање оптимизационих проблема великих димензија, итд.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VI 4+4 8

Наставници: др Станко СТАНИЋ, редовни професор
др Жељко РАЧИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Овај предмет обухвата широку област пријмене метода оптимизације и различите приступе проблему оптимизације. Са знањима стеченим на овом предмету студент ће бити у могућности да сагледа улогу и значај оптимизације за процес доношења одлука и користи које се њеном пријменом могу остварити. Такође, биће у могућности да самостално примењује методе и технике оптимизације.
Садржај предмета: Математичко изражавање економских појава и процеса, Увод у линеарно програмирање, Симплекс метод-графичка метода, Симплекс метод-симплекс табела, Матрични поступак симплекс методе, Транспортни модели и методе, Модели и методе распоређивања, Цјелобројно линеарно програмирање, Разломљено линеарно програмирање, Теорија игара, Међусекторски модели, Мрежно програмирање, Модели залиха
Методе наставе и савладавање градива: Нагласак се, поред класичног облика наставе, ставља на решавање студија случајева и коришћење савремених софтверских алата.
Литература: Петрић, Ј.(1979). Нелинеарно програмирање. Београд: Факултет организационих наука; Станић, С.; Рачић, Ж. (2005).Математичка анализа економских проблема. Бања Лука: Економски факултет; Станић, С.; Рачић, Ж. (2004). Математичка економија. Бања Лука: Економски факултет; Станојевић, Р. (1966). Линеарно програмирање. Београд: Институт за економику индустрије; Станојевић, Р. (1996). Примена симплекс методе. Београд: Универзитет Браћа Карић; Станојевић, Р. (1998). Међусекторски модели. Београд: Економски институт; Станојевић, Р. (2004). Цјелобројно линеарно програмирање. Бања Лука. Економски факултет; Тоурки, М.; Бацковић, М. (2009). Математички модели и методи у економији.Београд: Економски факултет
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: