Студији > Предмети
Маркетинг
др Перица МАЦУРА,
Носилац предмета


Циљ је да студенти на бази досадашњих знања из економије, социологије и осталих друштвених и техничких дисциплина истраже основне елементе и принципе савременог маркетинга. У том смислу маркетинг се изучава из угла маркетиншког категоријалног система и тенденција у развоју маркетиншке науке и праксе.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VI 4+2 8

Наставници: др Перица МАЦУРА, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Уз савладавање основних принципа маркетинга студент стиче способности и знања за проучавање токова у разним областима маркетинга са теоријског аспекта али и способности и знања за укључивање у модерне тржишне (маркетиншке) токове.
Садржај предмета: Увод у основне принципе маркетинга; Маркетиншки категоријални систем; Маркетинг, тржиште, потрошач; Маркетиншко окружење; Елементи истраживања маркетинга; Основе управљања маркетингом; Базични инструменти маркетинга; Производ у маркетингу; Цијена у маркетингу; Канали маркетинга; Промоција (комуницирање) у маркетингу; Маркетинг у различитим дјелатностима.
Методе наставе и савладавање градива: Прадавања, консултације, вјежбе, самаостална излагања студената, самостални писани радови студената и организовање радионица.
Литература: Мацура, П. (2009). Маркетинг – основ. Бања Лука: Економски факултет; Милисављевић, М.; Маричић, Б.; Глигоријевић, М. (2004). Основи маркетинга. Београд: Економски факултет; Kotler, Ph.; Wong, V.; Saunders, J.; Armstrong, G. (2006). Основе маркетинга. Загреб: Мате; Мацура, П. (2009). Маркетинг – микро, мала, средња предузећа. Бања Лука: Економски факултет
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: