Студији > Предмети
Предузетничка економија
др Никола ВУКМИРОВИЋ,
Носилац предмета


Предмет омогућава студентима да схвате значај иновација и предузетништва у свим облицима привреде и друштва. Студенти добивају могућност да науче основне принципе савременог индивидуалног и корпоративног предузетништва. Такође да спознају начине постизања надпросјечних резултата у свим дјелатностима привреде и друштва уз коришћење ограничених постојећих ресурса и креирање нових ресурса.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О VI 4+2 8

Наставници: др Никола ВУКМИРОВИЋ, редовни професор
др Драган МИЛОВАНОВИЋ, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након изучавања овог предмета студенти ће стећи основна знања о начелима, принципима, стратегијама и концептима у предузетничкој економији. Студент ће бити оспособљен проналазити оптимална рјешења у савременом предузетништву примјењујући кључна знања из предузетничке економије као науке о методама и техникама доношења предузетничких одлука. Имаће основна знања за даљње научне теорије о предузетништву у јавном и приватном сектору привреде и друштвених организација.
Садржај предмета: Појам, дефиниција, развој предузетништва, карактеристике савременог предузетништва, класична теоријска мисао о предузетништву, нови теоријски погледи на предузетништво. Предузетнички менаџмент. Предузетничка конкуренција. Општи услови развоја предузетништва. Стратегија понашања предузетничке фирме. Утицај величине предузећа на обликовање организационе структуре. Предузетнички дух, култура и етика. Предузетништво у новом корпорацијском окружењу. Предузетнички интелиџенс и консалтинг. Cost-benefit анализа. Структурне промјене великих и мегатрендови развоја малих и средњих предузећа. Битне разлике између предузетника, менаџера и стручњака. Карактеристике предузетничког друштва. Предузетнички инкубатори. Технолошки паркови. Специфичности садашњег транзиционог окружења.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе. Током часова предавања неке од тема ће бити обрађене или илустроване разним симулацијама и анализирањем проблема у којима ће студенти имати активну улогу. Илустрације и вјежбе. Поред примјера који ће се дискутовати, на часовима ће се радити и примjери (рјешавање проблемских задатака) којима ће се илустровати и вјежбати одређене теме (групно и појединачно). Илустрација и вјежбе подразумевају двосмјерну комуникацију, а студенти ће бити позвани да слободно износе своја мишљења о случају за илустрацију и вјежбу. Дискусија случајева из праксе. Главни облик рада биће обрада случајева из праксе, на који начин би студенти научили како да стечена знања употребе у практичне сврхе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература: Вукмировић, Н. (2006). Савремено предузетништво. Бања Лука: Економски факултет; Дежељин, Ј. и други.(2005). Предузетнички менаџмент. Загреб: Consult; Barinnger, B.; Ireland, R. (2006). Entrepreneurship. USA: University of Central Florida
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: