Студији > Предмети
Менаџмент људских ресурса
др Гордана ИЛИЋ,
Носилац предмета


Упознати менаџмент људских ресурса као дио опште стратегије предузећа. Упознати студенте с теоријским основама МЉР неопходним за разумијевање и усмјеравање људи на стварање услова за реализацију стратешких циљева предузећа. Основни циљ предмета јесте да се студенти упознају са савременим концептом, циљевима и задацима МЉР и савладају управљачке методе и технике, које подстичу организациону успјешност и мотивацију појединаца. Развити способност студента за ефикасно управљање људима на послу. Обликовати менаџере с развијеним смислом за етику и јак осјећај друштвене одговорности.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О V 4+2 8

Наставници: др Гордана ИЛИЋ, редовни професор
др Бранка ЗОЛАК ПОЉАШЕВИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: Менаџмент
Исходи учења (стечена знања): Упознавање функција људских ресурса. Способност сагледавања промјена и програмирање функција у предузећу. Вјештине примјењивања МЉР функција. Стицање вјештине управљања људским ресурсима, као и знања за њихов креативни развој. Способност рада у групама. Анализа појава, закључивање и давање сугестија за будућност. Студенти ће научити како да поступају са људима у организацији, како да их уводе у процес рада, да их мотивишу, образују, награђују, да би постизали што боље радне резултате и што повољнију радну климу. Оспособиће се за рјешавање практичних проблема из области МЉР.
Садржај предмета: Теоријско одређење МЉР; Стратешки аспект МЉР; Анализа посла; Планирање људских ресурса; Регрутовање потенцијалних кандидата; Селекција кандидата; Обука запослених; Управљање радном успјешношћу; Развој запослених; Мотивација и компензације запослених; Радни односи и колективно преговарање; Здравље и безбједност запослених.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, пословни случајеви, вјежбе, семинари, анализа функције људских ресурса у конкретном предузећу.
Литература: Основна литература: Илић, Г. (2014). Основи менаџмента људских ресурса. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
Додатна литература: Noe R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., Wright, P. (2006). Менаџмент људских потенцијала. Загреб: Мате.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: