Студији > Предмети
Ревизија
др Новак КОНДИЋ,
Носилац предмета


Основни циљ изучавања овог предмета је упознавање основних карактеристика поступка ревизије финансијских извjештаја, као и разумиjевање Међународних стандарда ревизије, посебно оних који се односе на одговорност ревизора, планирање поступка ревизије, интерну контролу у предузећима, као и на друге услуге сродне ревизији.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О V 4+3 8

Наставници: др Новак КОНДИЋ, редовни професор
мр Дарко ТОМАШ, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Послије завршетка овог курса, студенти ће моћи да разумију суштину ревизије као процеса, заједно са свим њеним компонентама. Упознаће се са свим фазама процеса ревизије, као и са интерном контролом, као веома значајним фактором успјешности пословања предузећа, који има значајан утицај и на ревизију. Поред тога, студенти ће се упознати са врстама ревизорских извјештаја и њиховом суштином.
Садржај предмета: Увод у ревизију. Ревизијско тржиште. Етика за професионалне рачуновође. Стандарди ревизије. Увод у процес ревизије. Прихватање клијента. Планирање ревизије. Интерна контрола и њене компоненте. Ослањање на интерну контролу у процесу ревизије. Доказни тестови (први дио). Доказни тестови (други дио). Завршна фаза процеса ревизије. Извјештаји независног ревизора.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе. Током часова предавања неке од тема ће бити обрађене или илустроване разним симулацијама и програма за рачуноводство и ревизију. Илустрације и вјежбе. Поред примјера који ће се дискутовати, на часовима ће се радити и примjери (рјешавање проблемских задатака) којима ће се илустровати и вјежбати одређене теме (групно и појединачно). Илустрација и вјежбе подразумевају двосмјерну комуникацију, а студенти су позвани да слободно износе своја мишљења о случају за илустрацију и вјежбу. Дискусија случајева из праксе. Главни облик рада биће обрада случајева из праксе, како би студенти научили како да стечена знања употребе у практичне сврхе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература: Hayes, R.; Schilder, A.; Dassen, R.; Wallage, P. (2002). Принципи ревизије - међународна перспектива, Бања Лука: Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске; Божић, Р.; Кондић, Н. (2007). Ревизија финансијских извјештаја – водич кроз практичну ревизију, 2. измјењено и допуњено издање. Бања Лука: ЕФБЛ и СРР РС; Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. (2004). Београд: Савез рачуновођа и ревизора Србије и Бања Лука: Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, Кодекс етике за професионалне експерте. (2007). Бања Лука: Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: