Студији > Предмети
Основи економије
др Младен ИВАНИЋ,
Носилац предмета


Сврха овог предмета је да студенти стекну основна знања о историјском развоју економске науке, основне законитости у економији, основне економске категорије и суштину функционисања микроекономских и макроекономских система.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О14ОЕК О I 4+2 8

Наставници: др Младен ИВАНИЋ, ванредни професор
мр Зоран БОРОВИЋ, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након овог курса студенти ће стећи основна знања о економским појавама и процесима. Моћи ће самостално да формирају и сагледају узрочно-посљедичне догађаје на тржишту и у привреди.
Садржај предмета: Политичка економија као наука. Шта је економија. Методе истраживања у економији. Економски закони. Три кључна економска закона. Обим друштвене производње. Друштвена репродукција. Робна производња и тржиште. Основни елементи понуде и тражње. Еластичност понуде и тражње. Облици размјене робе. Новац. Савремени економски систем. Учесници у економским догађајима и њихово понашање. Обим производње и обрт капитала. Трошкови производње. Профит, профитна стопа и акумулација капитала. Расподјела као фаза процеса репродукције. Тржиште рада. Тржиште зајмовног капитала. Тржиште реалног капитала. Банкарски систем. Тржиште природних ресурса. Трговачки капитал. Акцијски капитал. Тржишна структура савременог капитализма. Економске функције државе у савременим привредама. Јавна добра, екстерналије и јавни избор. Економска политика државе у појединим областима. Економски раст. Економске кризе. Међународна размјена.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања усменим излагањем, кориштење практичних примјера и графичких интерпретација.
Литература: Иванић, М. (2010). Принципи економије. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Допунска литература:
Грегори, Н. М. (2004). Принципи економије, треће издање. Београд: Економски факултет;
Самјуелсон, П. А.; Вилијам, Д. Н. (1992). Економија, четрнаесто издање. Загреб: Мате д.о.о.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: По истом програму изучава се на водећим универзитетима у свијету.