Студији > Предмети
Пословни енглески језик I
мр Милица БОГДАНОВИЋ,
Носилац предмета


Усвајање основа граматике енглеског језика и стручног рјечника, развијање вјештина говора, писања, слушања и читања.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О V 3+3 6

Наставници: мр Милица БОГДАНОВИЋ, професор енглеског језика
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након завршетка овога курса студeнт ће стећи основна знања из граматике енглеског језика и стручног рјечника. Студент ће бити оспособљен да прикаже знања и вјештине релевантне за студијски програм и да их употријеби у одређеним ситуацијама које подразумијевају пословну комуникацију, усмену и писмену.
Садржај предмета: The working day, Present simple and present continuous; Corporate culture, Finding and recording collocations; Company history, Past simple; The Internet, Email and website terms; Describing equipment, Vocabulary to describe objects; Processes and procedures, The present passive; Distribution and delivery, Modal verbs of obligation; Advertising and marketing, Vocabulary to talk about advertising and marketing; Making arrangements, Present continuous for future arrangements; Transport, Vocabulary for air travel; Contrast words; Business accommodation, Vocabulary to describe hotels and hotel facilities; Out of the office, Comparatives and superlatives; Developing contacts, Present perfect and past simple; Cultural issues, Describing habits and customs; Teamwork, Vocabulary to describe aims and achievements; Entertaining clients, Countable and uncountable nouns; Quantifiers; Describing statistics, Adjectives and adverbs, Comparison; Company finances, Finance vocabulary; Investments, Stocks and shares vocabulary; Starting up, Relative clauses; Job applications, CV and describing application procedures; Recruitment, First and second conditionals; Staff development, Sports vocabulary in business; Staff facts and figures, Reported speech
Методе наставе и савладавање градива: Интерактивна настава. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература: Norman, W. (2006). Business Benchmark, Pre-Intermediate to Intermediate, Student’s Book. Cambridge University Press; Mascull, B. (2002). Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press; Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. Third edition. Cambridge University Press
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: