Студији > Предмети
Монетарне и јавне финансије
др Никола ШПИРИЋ,
Носилац предмета


Основни циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским и примијењеним аспектима монетарних и јавних финансија како би се оспособили да као дипломирани економисти учествују у анализи и рјешавању практичних проблема из ових области. Ријеч је о двјема међусобно одвојеним, али уско повезаним научним дисциплинама, које представљају саставни дио финансија као шире научне области. Монетарне финансије, као научна дисциплина, проучавају монетарни систем и монетарну политику, те студентима треба да пруже основна знања и преглед достигнућа из ове области. Јавне финансије треба да упознају студенте и омогуће им да овладају бројним и сложеним питањима и проблемима система јавних финансија.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О14МЈФ О III 4+2 8

Наставници: др Никола ШПИРИЋ, редовни професор
др Бранка ТОПИЋ-ПАВКОВИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након завршетка овога курса студeнт ће стећи основна знања о циљевима, основним институцијама и инструментима фискалне и монетарне политике, те принципима и начинима функционисања јавног сектора. Студенти ће бити оспособљени да проналазе оптимална рјешења у вођењу монетарне и фискалне политике у земљи примјеном основних знања из економске теорије и политике, а биће у могућности и да стечена знања искористе у правцу даљег изучавања поменутих области.
Садржај предмета: Увод у монетарну економију. Монета или новац. Монетарна нестабилност. Монетарни систем. Монетарна политика. Монетарни агрегати. Монетарно регулисање. Увод у јавне финансије. Јавни расходи. Јавни приходи. Буџет. Јавни кредит. Фискална децентрализација.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе – током часова предавања неке од тема биће обрађене или илустроване разним симулацијама и програмима за рјешавање и анализирање проблема у којима студенти имају активну улогу. Илустрације и вјежбе – подразумијевају двосмјерну комуникацију, а студенти су позвани да слободно износе своја мишљења о случају за илустрацију и вјежбу. Дискусија случајева из праксе – подразумијева обраду случајева из праксе с циљем да се студенти оспособе да стечена знања употријебе у практичне сврхе. Самосталан семинарски рад студената уз обавезну примјену Упутства за израду научних и стручних радова.
Литература: Душанић, Ј.; Шпирић, Н. (2009). Новац. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
Ћировић, М. (1987). Монетарна економија. Београд: European Centre for Peace and Development.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: