Студији > Предмети
Финансијски менаџмент
др Драган МИКЕРЕВИЋ,
Носилац предмета


Упознавање студената са основним правилима и принципима финансијског менаџмента, управљања финансијама предузећа и функционисања финансијског тржишта. Резултат унапређења знања из ове области је могућност објективне идентификације, анализе и рјешавања карактеристичних проблема с којим се финансијски менаџери предузећа сусрећу у току пословања. Студенти стичу сазнања о улози финансијског менаџера у области финансирања, инвестирања и управљања финансијама предузећа, те овладавају основама финансијске логике, финансијских метода и техника одабраних у складу са захтјевима тржишта рада за кадровима овог профила.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О14ФМЕ О IV 4+2 8

Наставници: др Драган МИКЕРЕВИЋ, редовни професор
др Жељана ЈОВИЧИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: Финансијко рачуноводство
Исходи учења (стечена знања): Систематско савладавање специфичних знања из финансијског менаџмента и оспособљеност за његову примјену. Усвајање концептуалног и апстрактног размишљања као основе креативног приступа финансијама предузећа. Савладавање основа вјештине самосталног и тимског рада у области финансијског менаџмента, као предуслова учешћа у рјешавању конкретних задатака из области финансија. Након завршетка изучавања ове области студенти треба да посједују битна знања, разумијевање и способност да демонстрирају значај и улогу финансија у предузећу, као и вјештину примјене основних метода и техника финансијског менаџмента.
Садржај предмета: Пословне функције предузећа и задаци пословних функција; Пореско окружење; Финансијска политика и правила финансирања; Тржиште новца и тржиште капитала; Берза и девизно тржиште; Финансирање предузећа, заједничка улагања, кредитирање и специфични облици финансирања; Доношење одлуке о финансирању; Анализа приносног, имовинског и финансијског положаја предузећа; Оцјена бонитета предузећа; Финансијско планирање, пословни и финансијски ризик; Временска димензија новца; Појам и квантификовање инвестиција, финансијска оцјена и оцјена ликвидности пројекта; Анализа неизвјесности; Финансијско управљање трајним и дугорочним капиталом и сталном имовином; Управљање краткорочним обавезама и обртном имовином; Управљање дивидендом.
Методе наставе и савладавање градива: Облици наставе су предавања, вјежбе, самостални семинарски радови под менторством наставника и сарадника, редовне и е-консултације, дискусије о случајевима из праксе. Предност наставним методама даје јасно структурирана настава с наглашеним заједничким радом и међусобном комуникацијом. Примјеном портфолио методе као интелектуалне обједињености наставе и учења постиже се стално унапређење процеса наставе и омогућава оптималан квалитет процеса наставе и савладавања градива.
Литература: Микеревић, Д. (2011). Финансијски менаџмент. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци и Финрар;
Van Horne J. C.; Wachowicz J. M. Jr. (2002). Основе финанцијског менаџмента. Загреб: Мате.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: Познавање основних рачуноводствених категорија је неформални услов успјешног савладавања предмета.