Студији > Предмети
Њемачки језик за економисте I
др Амира ЖМИРИЋ,
Носилац предмета


Развијање комуникативних вјештина у свакодневним (и пословним) ситуацијама путем основних стратегија интегрисаних језичких вјештина: слушање, читање, говор и писање. Студенте треба подстаћи на активно учешће у наставном процесу, при чему се мора обезбиједити одговарајућа основа за похађање њемачког језика за економисте II.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И14ЊЈ1 И V 3 + 2 6

Наставници: др Амира ЖМИРИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након успјешно положене предметне цјелине од студента се очекује да буде оспособљен за писмено и усмено изражавање на њемачком језику при чему се посебна пажња поклања основној економско-пословној терминологији на њемачком језику. Студент ће моћи препознати и примијенити обрађене граматичке структуре, те аргументовано (писмено и усмено) презентовати различите теме са свакодневним и стручним садржајима.
Садржај предмета: Erstes Lernziel ist der Sprachgebrauch in einfachen Alltagssituationen. (Themengebiete: Die deutschsprachigen Länder; Büroausstattung; Studium und Alltag; Familie; Lebenslauf; kurze Beschreibungen der unmittelbaren äußeren Lebensumstände, wie z. B. Wohnen, Termine absagen/verschieben etc.)
Als weitere Grundlage des Sprachlernprozesses dienen fachbezogene Themen und Texte. (Themengebiete: Geld und einkaufen; Was ist Geld: Vom Tauschmittel zur Bankomatkarte; Bewerbung: Vorstellung und Einstieg; Wirtschaftsführerschein: Geldarten, Inflation, Deflation, Geldfunktionen, Buch-oder Giralgeld; Merkmale und Symbole der Euro-Banknoten; die wichtigsten mathematischen Begriffe; Geldbeträge zählen;Verwendung des Lexems Geld).
Für weitere Lernziele ist die Verwendung von authentischen Hörtexten und deutschen Kurzfilmen (u.a. Das Kleingeld) von großer Bedeutung.
Die grammatischen Strukturen: Präsens; Präsens der (un)regelmäßigen Verben; trennbare Verben; Modalverben, Grund- und Ordnungszahlen; Perfekt; Gebrauch des Artikels (bestimmter Artikel/unbestimmter Artikel/Nullartikel) bei Länder-, Städte- und Flussnamen; Wechselpräpositionen; Vorgangspassiv („werden“-Passiv) etc.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања се комбинују с комуникативним приступом и интерактивном наставом, уз примјену директне и еклектичке методе (комбинација стилова, теорија и идеја), при чему се код студената развија могућност да разним облицима рада (појединачно, групно или рад у пару) развијају своје способности вођења дијалога или дискусија о одређеним темама. Студентима се пружа могућност и усменог презентовања изабраних тема или садржаја, као и израда плаката, графика и статистика на задату тему. Аудиовизуелна метода (слушање текстова или дијалога, гледање награђених кратких филмова на њемачком језику) учење чини разноврснијим и интересантнијим.
Литература: Becker, N.; Braunert, J. (2009). Alltag, Beruf & Co. 1. Ismaning: Hueber Verlag;
Becker, N.; Braunert, J.; Eisfeld, K. H. (2007). Dialog Beruf 1. Deutsch als Fremdsprache für die Grundstufe. Ismaning: Hueber Verlag;
Њемачки кратки филмови; стручни часописи објављени online на интернет страницама.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: