Студији > Предмети
Енглески језик за економисте II
мр Милица БОГДАНОВИЋ,
Носилац предмета


Усвајање граматике енглеског језика и стручног рјечника, развијање вјештина говора, писања, слушања и читања, као и превођење стручних текстова.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И14ЕЈ2 И VI 3 + 2 6

Наставници: мр Милица БОГДАНОВИЋ, професор енглеског језика
Условљеност другим предметима: Енглески језик за економисте I
Исходи учења (стечена знања): Након завршетка овога курса студeнт ће стећи знања из граматике енглеског језика и стручног рјечника. Биће оспособљен да користи знања и вјештине релевантне за студијски програм и да их примијени у одређеним ситуацијама, које подразумијевају усмену и писмену пословну комуникацију, те анализирање извјештаја и превод стручних текстова.
Садржај предмета: Staff development and training, Expressing personal opinions, Comparison of adjectives, Making suggestions; Job descriptions and job satisfaction, Forming questions; Letters of enquiry and applications, Asking complex questions; Telephone skills, Structuring a talk; Promotional activities and branding, Brainstorming; New product development, Expressing purpose; A stand at a trade fair, Forming questions; Establishing relationships and negotiating, First conditional; Going it alone, Tenses in time clauses; Financing the start-up, Second conditional; Starting up in a new location, Contrasting ideas; Presenting your business idea, Modal verbs; Business hotels and sales conferences, Expressing criticism (modal perfects); Business conferences, Reports, Using the passive; Business meetings, Too and enough; New technologies and change, Used to for past actions, The definite article; Using the Internet, A staff survey, Reported speech; Offshoring and outsourcing, Expressing causes; Customer loyalty, Relative pronouns; Communication with customers, Corresponding with customers, Expressing results; A business seminar, Expressions followed by –ing forms.
Методе наставе и савладавање градива: Интерактивна настава.
Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература: Brook-Hart, G. (2006). Business Benchmark, Upper-Intermediate, Student’s Book, Cambridge University Press;
Johnson, C. (2000). Market Leader Banking and Finance, Pearson Education Limited;
Murphy, R. (2004). English Grammar in Use, Third edition. Cambridge University Press.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: