Студији > Предмети
Теорија и политика привредног развоја
др Синиша КУРТЕШ,
Носилац предмета


Овај предмет омогућава студентима да се упознају с проблематиком и појмовима привредног раста и привредног развоја. Студенти ће доћи до сазнања о основним економским моделима привредног раста, те на практичним примјерима савладати њихову примјену. Они ће бити оспособљени да разумију процесе вођења и креирања економске политике упознавањем с теоријама економске политике, као и самим типовима и инструментима економских политика карактериситчним за савремене услове привређивања. Изучавајући овај предмет студенти ће бити у стању да обогате и прошире раније стечена фундаментална знања из области теоријске економије, те актуелна економска кретања посматрају и кроз призму политичких циклуса и питања кредибилитета, процеса глобализације и међународне координације економских политика.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О14ТПП О V 4 + 3 8

Наставници: др Славиша КОВАЧЕВИЋ, ванредни професор
др Синиша КУРТЕШ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након завршетка овог курса студенти ће бити у стању да анализирају појаве које карактеришу процес развоја, те да успоставе систем економске анализе који омогућава стварање могућности за дефинисање претпоставки које дотично друштво треба да оствари како би генерисало континуитет развојног процеса у дугом временском периоду. Студенти ће бити у могућности да самостално и у тиму анализирају привредне циклусе. Доћи ће до сазнања на који начин се може финансирати привредни развој да би се остварила оптимална алокација капитала. Након завршетка овога курса студенти треба да стекну базична знања о типовима и ефектима економских политика. Стеченим знањима студенти ће бити у могућности да разумију процесе економске политике и да примјеном савремене теорије и софтверско-квантитативне методологије радећи у државним и другим институцијама постану аналитичари и креатори економских политика.
Садржај предмета: Увод у теорију привредног развоја; Појмови и обухватности термина привредног раста и привредног развоја; Савремене теорије привредног развоја; Циљеви и показатељи привредног развоја; Фактори и циљеви привредног развоја; Савремене стратегије развоја; Формирање и алокација капитала и његова улога у привредном развоју; Финансирање привредног развоја домаћом штедњом; Екстерни извори финансирања привредног развоја; Основни аналитички инструментариј теорије економског раста – увод у економске моделе и Харод-Домаров модел раста. Појам економске политике. Карактеристике савремене монетарне политике. Фискална политика. Ортодоксни и хетеродоксни стабилизациони програми. Кредибилитет и стабилизација. Транзиција. Економска политика у условима међународне координације економских политика.
Методе наставе и савладавање градива: Преовлађујући начин извођења наставе на предмету је путем предавања, а извођењем вјежби настоје се укључити студенти писањем есеја и семинарских радова.
Литература: Драгутиновић, Д.; Филиповић, М.; Цветановић, С. (2012). Теорија привредног раста и развоја. Београд: Економски факултет;
Димитријевић, Б.; Фабрис, Н. (2007). Економска политика – теорија и анализа. Београд: Економски факултет.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: