Студији > Предмети
Пословна култура и етика
др Драгана ВИЛИЋ,
Носилац предмета


Предмет треба да упозна студенте са суштином пословне културе (културе пословних субјеката) и да их оспособи да уоче узајамну повезаност културе једног друштва, као свеукупног начина живота људи, с карактеристикама активности пословних субјеката, тј. да укаже на однос опште културе и пословне културе (значај симбола, вриједности, норми, догађаја, појава и имиџа пословног субјекта, утицај културе на промјене, социјалну солидарност и односе пословног субјекта са окружењем) те да пружи студентима сазнања у вези с културом комуникације, управљања и односа у пословном субјекту. Предмет треба да уведе студенте у расправу о односу морала и пословања, тј. да им укаже на значај и неопходност моралног поступања у активностима пословних субјеката – примјену моралних норми и принципа у пословању, те да упозна студенте са областима пословања у којима најчешће долази до изражаја неетичко поступање (етичке грешке) пословних субјеката и посљедицама оваквог поступања на укупно пословање.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И14ПКЕ И III 3+2 6

Наставници: др Драгана ВИЛИЋ, ванредни професор
др Драгана ВИЛИЋ, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент који положи испит оспособљен је да разумије значај пословне културе у активностима пословних субјеката, да доприноси њеном развоју у својим будућим пословним активностима и да пословне активности и промјене прилагоди пословној култури предузећа; у могућности је да препознаје и разликује етичке од неетичких поступака у пословању, да разумије, креира и примјењује етички кодекс у пословању и да одреди границу до које допире етичко/неетичко поступање у пословању.
Садржај предмета: Шта је култура уопште и какав је њен утицај на пословне активности (култура као чинилац пословања); Национална култура и култура микроокружења; Култура привредног сектора коме пословни субјект припада; Култура унутар предузећа; Култура послодаваца и водећих менаџера; Култура појединаца и култура формалних и неформалних група унутар пословног субјекта; Пословна комуникација; Шта је етика (морал) и какав је њен значај у пословању (eтички кодекси и стандарди, савремене етичке пословне теорије, етички принципи у различитим културама); Пословна етика у функцији унапређења пословања: колективна и индивидуална етика у пословању; Етичка димензија у маркетингу, банкарству, финансијама, рачуноводству; Етика у менаџменту – примјена етике у пословном одлучивању; Морални однос према запосленима, купцима и добављачима; Етика у запошљавању.
Методе наставе и савладавање градива: Power point презентације, радионице, презентација семинарских радова, консултације и слично. На вјежбама се врши конкретна анализа и разрада појединих тема теоријске наставе, раде анализе примјера из праксе и семинарски радови. Активности студента обухватају и припрему интервјуа и његово провођење у компанијама и у локалној заједници.
Литература: Godley, A.; Westall, O. M. (1996). Bussines history and bussines culture. Manchester: Manchester University Press;
Де Џорџ, Р. Т. (2003). Пословна етика. Београд: “Филип Вишњић”;
Драмонд, Џ.; Бејн, Б. (2001). Пословна етика, Београд: Цлио.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: