Студији > Предмети
Економске доктрине
др Славиша КОВАЧЕВИЋ,
Носилац предмета


Циљ је да студенти стекну основна знања о историјском развоју науке, школама и правцима који су обликовали савремену економску науку.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И14ЕДО И III 3+2 6

Наставници: др Славиша КОВАЧЕВИЋ, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након овог курса студенти ће стећи основна знања о историјском развоју економске науке. Моћи ће самостално да анализирају и оцјењују трајне или пролазне доприносе у сфери историје економских идеја.
Садржај предмета: Настајање економске мисли; Економска мисао Грчке и Рима; Економска мисао средњег вијека, представници и идеје; Меркантилистичке идеје; Представници меркантилизма; Доприноси меркантилизма; Физиократизам, идеје и представници; Кенеов модел репродукције; Класична политичка економија, представници и идеје; Претече класичара; Представници класичне политичке економије; Развој класичне економије, обиљежја и представници; Жан Батист Сеј; Томас Малтус; Рикардова школа; Први социјалисти утописти; Велики социјалисти утописти; Социјалисти-рикардијанци; Маркс и азијски начин производње; Фридрих Енгелс; Полемика Лењин–Плеханов о Азијској рестаурацији; Опште идеје и представници историјске школе; Основна обиљежја маргинализма; Аустријска школа; Лозанска школа; Кембричка школа; Шведска школа; Основне идеје постмаршалијске економије; Теорија тржишних форми; Корпоративни капитализам и институције; Торстен Веблен; Институционализам у међуратном периоду; Кејнсова економска теорија; Вријеме успона Кејнсове теорије; Кејнсови радови; Кејнсова економска филозофија; Кејнсова економска теорија; Кејнсова економска политика; Револуционарност Кејнсове теорије; Кејнзијанска економијa; Одређивање камата и надница; Ефективна тражња; Кејнсов ефекат; Тржиште рада у кејнзијанском моделу; Нови кејнзијанци; Чикашка школа монетаризма; Историја монетаризма; Монистичка економска политика; Обиљежја монетаризма; Функције потрошње; Емпиријска утемељеност монетаризма; Однос монетаризам – нова класична макроекономија; Непотпуне информације и модел обмањивања; Неефикасност економске политике; Политички привредни циклуси; Успон нове љевице; Обиљежја и представници радикалне политичке економије; Критика корпоративизма; Експлоатација и теорија вриједности; Теорије неразвијености; Школа економије понуде; Нови институционализам; Уставна економија; Нова аустријска школа; Посткејнзијанци.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања усменим излагањем, кориштење практичних примјера и графичких интерпретација.
Литература: Јакшић, М. (2003). Развој економске мисли, треће издање. Београд: Економски факултет.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: По истом програму изучава се на водећим универзитетима у свијету