Студији > Предмети
Социологија за економисте
др Драгана ВИЛИЋ,
Носилац предмета


Предмет даје методолошке смјернице студентима за израду семинарских радова, есеја, дипломских и других писаних радова. Предмет уводи студенте у разумијевање савременог друштва, потреба, интереса, вриједности, структуре савременог друштва, положаја и улоге друштвених група. Са социолошког аспекта се приступа економским промјенама, економским односима и економском расту који се налазе у основи друштвеног развоја и напретка. Помаже студентима у препознавању појава и сналажењу у својој средини, те ужем и ширем окружењу.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И14СЕК И III 3+2 6

Наставници: др Драгана ВИЛИЋ, ванредни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студент који положи испит у стању је да самостално ради студентске радове и пројекте, да препозна социолошке и друштвене проблеме у ужем и ширем окружењу, да уочи шта у друштвеним кретањима и промjенама дjелује негативно а шта стимулише предузетничке и пословне активности, да разумије потребе као покретаче развоја, да зна суштину друштвених група, државе и других институција у друштву, организацијe, културе, моћи и слично.
Садржај предмета: Увод у економску социологију – социологију економских процеса; Предмет социологије (појам друштва, опште карактеристике савременог друштва и друштвене структуре) и метод социологије; Потребе, интереси и вриједности; Друштвене групе и карактеристике савремених друштвених група (са освртом на стање и перспективе савремене породице); Социјална структура савременог друштва; Држава и облици политичке власти, развој правне државе; Моћ у друштву; Култура, карактеристике савремене културе, култура и економија; Социологија економских процеса; Рад, образовање и одговорност; Економски раст и друштвени развој; Демографски и социјални аспекти економског развоја. Економски аспекти родне (не)равноправности.
Методе наставе и савладавање градива: Током часова предавања користиће се power-point презентација главних теза и илустрације неких примjера. Поред примjера о којима ће се дискутовати, на часовима ће се радити и примjери (рjешавање проблемских задатака) којима ће се илустровати и вjежбати одређене теме (групно и појединачно). Илустрација и вjежбе подразумијевају двосмjерну комуникацију, а студенти су позвани да слободно износе своје мишљење у вези са случајем за илустрацију и вjежбу. Главни облик рада биће обрада случајева из праксе да би студенти научили како да стечена знања употријебе у практичне сврхе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примjену методологије за израду стручних радова.
Литература: Бек, У. (2001). Ризично друштво. Београд: “Филип Вишњић”; Вулетић, В. (прир.) (2003). Глобализација: мит или стварност. Београд: ЗУНС;
Гиденс, Е. (2008). Социологија. Београд: Економски факултет;
Мимица, А.; Богдановић, М. (прир.) (2007). Социолошки речник. Београд: Завод за уџбенике;
Swedberg, R. (2006). Начела економске социологије. Загреб: Мате;
Шијаковић, И.; Вилић, Д. (2013). Социологија за економисте, Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: