Студији > Предмети
Организација
др Зоран ЛУКИЋ,
Носилац предмета


Предмет омогућава студентима да се упознају с основама науке о организацији, начину успостављања и формирања организације, методама и начинима рада дизајнирања организационе структуре и реструктурирања пословних система, те њихове примјене у рјешавању проблема у пословању у савременим предузећима и комплексним условима; овладају техникама трансформације пословних система на свим организацијским нивоима и у различитим предузећима; да науче суштињу дизајнирања организационе структуре и реструктурирања пословних система, добију основна знања из организационог понашања, савладају начин организације свих функција у пословним системима, с посебним освртом на извршне функције.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
И14ОРГ И III 3+2 6

Наставници: др Зоран ЛУКИЋ, ванредни професор
Драгана ДОШЕНОВИЋ, ма, виши асистент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након успјешно завршеног премета студенти ће стећи основна знања о теорији, принципима и пракси организације, овладаће основним појмовима о организационим структурама и пројектовању, као и дизајнирању организације, упознаће се с теоријом и праксом организационог понашања као основа савремене организације и менаџмента, сазнаће основне елементе институционалног оквира пословних система с посебним освртом на велике пословне системе, стећи ће потребна знања о организовању и функционисању свих функција у предузећима.
Садржај предмета: Дефинисање, значај и принципи организације, схватања организације, обиљежја организације, сврсисходност организације, појам система, организационе структуре, формална и неформална организација, елементи и начела организације, врсте и карактеристике формалних организационих структура, фактори организационе структуре, институционални облици организовања предузећа у тржишној економији, организовање великих пословних система, профитна децентрализација великих пословних система, методологија пројектовања организације, организационо понашање, мотивација, модерни корпоративни систем награђивања топ-менаџера, организација рада средстава и функција, модели и облици реструктурирања предузећа.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, семинарска настава, вјежбе, писани радови и рјешавање пословних случајева (групни и индивидуални рад).
Литература: Лукић, З.; Бабић, М. (2009). Менаџмент: теорије, функције, институционални аспекти и корпоративно управљање. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Бубле, М. (2006). Методика пројектовања организације. Загреб: Синергија.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: