Студији > Предмети
Финансијска математика
др Миливоје КРЧМАР,
Носилац предмета


Главни циљ предмета је преношење знања студентима у вези са временском вриједношћу новца, обрачунима простог и сложеног интереса. У оквиру наставног процеса студенти ће се упознати са елементима коначне и почетне вриједности појединачних новчаних износа, рачуном периодичних уплата, рачуном периодичних исплата, амортизацијом и конверзијом зајма, елементима теорије о курсу зајма и моделима животног осигурања на основу једнократне и вишекратне премије.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О14ФМА O IV 4+2 7

Наставници: др Миливоје КРЧМАР, редовни професор
др Николина БОШЊАК, доцент
Условљеност другим предметима: Математика за економисте
Исходи учења (стечена знања): Након савладавања наведених обрачуна будући дипломирани економисти имаће теоретске основе за рјешавање сличних проблема у пракси: у банкама, предузећима, осигуравајућим компанијама и другим финансијским институцијама.
Садржај предмета: Верижни и процентни рачун; Рачун подјеле и мијешања; Израчунавање интереса; Ломбардни и текући рачун; Обрачун потрошачких кредита; Есконтовање мјеница; Валуте и девизе; Увод у сложени интерес; Израчунавање крајње и почетне вриједности капитала; Фактор додајних улога; Фактор актуелизације; Амортизација зајмова при декурзивном рачунању интереса; Закон отплата; Отплаћени дио дуга; Амортизација зајма са једнаким и промјенљивим отплатама; Појам ануитета; Амортизација зајма са једнаким и промјенљивим ануитетима; Конверзија зајма; Курс и рентабилност зајма; Зајмови подијељени на обвезнице; Амортизација зајма у условима инфлације.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе. Поред примјера о којима ће се дискутовати, на часовима ће се радити и примjери (рјешавање проблемских задатака) којима ће се илустровати и вјежбати одређене теме). Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.
Литература: Крчмар, М. (2007). Финансијска математика и методе инвестиционог одлучивања. Сарајево: Кемиграфика;
Кoчoвић, J.; Пaвлoвић, M. (2010). Увoд у финaнсиjску мaтeмaтику. Бeoгрaд: Eкoнoмски фaкултeт, Цeнтaр зa издaвaчку дeлaтнoст;
Кoчoвић, J.; Рaкoњaц Aнтић, T. (2013). Збиркa рeшeних зaдaтaкa из финaнсиjскe и aктуaрскe мaтeмaтикe. Бeoгрaд: Eкoнoмски фaкултeт, Цeнтaр зa издaвaчку дeлaтнoст.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: