Студији > Предмети
Економска статистикаПредмет омогућава студентима упознавање с различитим методима статистичке анализе који су у вези с демографијом, статистичким обухватањем производње, националним рачунима, контролом квалитета и слично.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14АЕСТ И IX или X 2+2 5

Наставници:
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Састоји се у овладавању студената статистичком методологијом и њеном примјеном, да би у различитим анализама и истраживачким процедурама могли да добију резултате на основу којих се, у даљем, могу извести валидни закључци и адекватне одлуке.
Садржај предмета: Статистички систем; Статистика становништва; Статистика радне снаге и запослености; Капацитети и њихово статистичко обухватање; Статистика и анализа производње; Макроекономски биланси и економски модели; Статистика и анализа продуктивности рада; Статистика цијена и односи размјене; Статистика животног стандарда; Статистика конјунктуре.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања и вјежбе, уз семинарску наставу.
Литература: Младеновић, Д.; Ђолевић, В.; Шошкић, Д. (2000). Економска статистика. Београд: Економски факутет.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: