Студији > Предмети
Рачуноводство осигуравајућих друштаваСпецифичности рачуноводства осигуравајућих друштава у односу на рачуноводство производних, трговинских и других услужних привредних друштава условљене су самом природом њиховог пословања. Пословне активности, као што су осигурање имовине и лица, у ствари су специфичне па самим тим имају и специфичан рачуноводствени третман. Циљ изучавања овог предмета је разумијевање и савладавање специфичности књижења пословних догађаја у вези с премијама, одштетним захтјевима, превентивом, режијским додатком, резервном сигурношћу, гарантним резервама, математичком резервом, незарађеном премијом, неисплаћеним одштетним захтјевима у текућем обрачунском периоду, реосигурањем, саосигурањем и слично. Поред наведеног, циљеви су савладавање специфичности рачуноводства осигуравајућих компанија, финансијских извјештаја, као и анализе резултата пословања осигуравајућих друштава.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14АРОД И IX или X 2+2 5

Наставници:
Условљеност другим предметима: Условљеност – Осигурање, Финансијско рачуноводство, Управљачко рачуноводство
Исходи учења (стечена знања): Након положеног испита студенти овог студија ће разумјети, знати објаснити и практично аплицирати у рачуноводству категорије, као што су премије у осигурању, одштетне захтјеве, превентиву, режијски додатак, резерве сигурности, гарантне резерве, математичку резерву, незарађену премију, неисплаћене одштетне захтјеве у текућем обрачунском периоду, реосигурање, саосигурање итд. Поред наведеног, студенти ће разумјети и знати објаснити структуру финансијских извјештаја осигуравајућих друштава (биланс стања, биланс успјеха и извјештај о новчаним токовима). Структура ових финансијских извјештаја осигуравајућих друштава битно је различита у односу на структуру финансијских извјештаја других привредних друштава.
Садржај предмета: Карактеристике рачуноводства осигуравајућих друштава, карактеристике финансијских извјештаја осигуравајућих друштава, анализа перформанси пословања осигуравајућих друштава, управљање ризиком у осигуравајућим друштвима, фузије у осигурању, проблеми обрачуна додате вриједности у осигурању, обрачун трошкова у осигуравајућим компанијама, управљање активом и пасивом у осигуравајућим друштвима.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања и вјежбе у оквиру предвиђеног фонда сати.
Литература: Лукић, Р. (2009). Рачуноводство осигуравајућих компанија. Београд: Економски факултет.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: