Студији > Предмети
Анализа пензијског и здравственог осигурањаОвај предмет омогућава студентима да схвате улогу и значај пензијског и здравственог осигурања, те њихову повезаност са демографским и економским кретањима. Спознаја о важности пензијског и здравственог осигурања стимулише појединца да преузме одговорност за своје приходе у периодима када не буде способан или не буде у прилици да ради, а уједно му намеће и осјећај солидарности са другим појединцима у друштву. Изучавање модела пензијског и здравственог осигурања, те искустава појединих земаља у њиховом реформисању, омогућава благовремено спознавање кључних слабости пензијског и здравственог осигурања Републике Српске, те идентификовање ефикасних мјера за њихову дугорочну одрживост.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14ААПЗ И IX или X 2+2 5

Наставници: др Горан ПОПОВИЋ, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након завршетка курса студент ће стећи основна знања о начинима функционисања различитих модела пензијског и здравственог осигурања. Биће у могућности да јасно дефинише предности и недостатке сваког од модела, те да их упореди с моделима пензијског и здравственог осигурања у Републици Српској. Студент ће моћи самостално идентификовати одступања кључних параметара система, те предложити мјере за њихову краткорочну одрживост. Спознајући актуарске основе пензијског и здравственог осигурања, студент ће бити у могућности да врши процјене и пројекције основних параметара система, да укаже на њихова одступања и да благовремено уочи потребу, предложи адекватне мјере, те подстиче и иницира реформе пензијског и здравственог осигурања Републике Српске.
Садржај предмета: Демографска и економска транзиција и њихов утицај на системе пензијског и здравственог осигурања; Основе пензијског осигурања; Системи обавезног и добровољног пензијског осигурања; Актуарске основе пензијског осигурања; Модели реформе пензијских система у свијету; Пензијски систем Републике Српске и мјере за успостављање дугорочно одрживог система; Основе здравственог осигурања; Модели и нивои финансирања здравственог осигурања; Актуарске основе здравственог осигурања; Системи здравственог осигурања у свијету; Здравствени систем Републике Српске и мјере за успостављање фискално одрживог система.
Методе наставе и савладавање градива: Уз предавања са сталном двосмјерном комуникацијом студентима ће бити пренијета најновија теоријска сазнања из области пензијског и здравственог осигурања. Практични радови путем студије случаја подразумијеваће анализе и симулације стварних кретања у пензијском и здравственом систему Републике Српске, те ће омогућити студентима да примјеном одговарајућих метода анализе самостално дискутују о добијеним резултатима и предлажу мјере за успостављање дугорочно одрживих система. Организоваће се и гостујућа предавања са еминентним стручњацима који су непосредно укључени у област пензијског и здравственог осигурања Републике Српске и земаља у окружењу.
Литература: Barr, N. (2000). Reforming pensions: Myths, Truths and Policy Choices. Washington, D. C.: International Monetary Fund;
Folland, S.; Goodman, A.; Stano, M. (2012). The Economics of Health and Health Care. New Jersey: Prentice Hall;
Iyer, S. (1999). Actuarial mathematics of social security pensions. Geneva: International Labour Office.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: