Студији > Предмети
Финансијска економијаСтицање знања и вјештина у процесу доношења оптималних инвестиционих одлука користећи принципе економске теорије, прије свега макроекономије, у условима ризика. При томе ће фокус бити на суштинском разумијевању најважнијих елемената теорије савремених финансија.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14АФЕК И IX или X 2+2 5

Наставници:
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Садржај предмета усмјерен је на спознају достигнућа Harry Markowitz-a о проблему оптималног избора финансијских портфолија, теорију равнотеже финансијских тржишта и друге теорије.
Садржај предмета: Аксиоме рационалног избора и функција корисности и равнотеже потпуне конкуренције; Pareto (социјални) оптимум; Равнотежа на финансијском тржишту без ризика; Примјена концепта временске вриједности новца; Arrow-Debreu хартије од вриједности и равнотежа у моделу статичког финансијског тржишта са ризиком; Равнотежа на финансијском тржишту сложених хартија од вриједности; Очекивана функција корисности; Мјере аверзије према ризику; Оптимални избор портфолија; Markowitz анализа; Основни концепти равнотежне теорије CAPM; Извођење CAPM; CAPM-примјена.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања и вјежбе, као и студије случаја.
Литература: Урошевић, Б. (2008). Финансијска економија. Београд: Економски фкаултет.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: