Студији > Предмети
Управљање ризицимаОспособљавање студената за властито логичко одлучивање у процесу процјене могућег ризика и његовим управљањем у дотичном друштву, с посебним нагласком на постојање ризика у двјема важним областима сваког друштва, као што су банкарски сектор и осигурање. Важност овладавања спознајом о могућем ризику, вјероватноћи његовог настанка и економски штетним посљедицама, било по појединца, предузеће-установу, или читаво друштво, основни је циљ који се постиже изучавањем ове научне дисциплине.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14АУРИ И IX или X 2+2 5

Наставници:
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Стицање јасне представе о могућим ризицима неодређеног исхода по свом значењу с могућношћу идентификације барем двају могућих исхода постиже се способност избора у процесу управљања ризицима да би се спријечило његово наступање или умањиле економски штетне посљедице. Успјех се посебно очекује у могућности овладавања ризиком, тако да се на њега може утицати и њиме управљати. За све то је потребна претходна интердисциплинарна процјена ризика, што је један од основних задатака у процесу стицања знања из овог предмета.
Садржај предмета: Основни концепти управљања ризиком; Природа и третман ризика; Функција и развој управљања ризиком; Савремени приступ управљању ризиком; Природа активности; Организациони статус и фазе процеса управљања ризиком; Прилагођавање условима неизвјесности у окружењу; Концептуални оквир за анализу неизвјесности; Организационо прилагођавање условима неизвјесности; Стилови управљања; Предвиђање и планирање; Имитације; Процјена ризика: идентификација, анализа хазарда, мјерење ризика; Изложеност ризику: имовине, обавеза; Субјекти изложени ризику; Методе и технике управљања ризиком; Програм управљања ризиком: политике и процедуре; Информациона основа; Ревизија и надгледање програма и процедура.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања и вјежбе у оквиру предвиђеног фонда сати.
Литература: Vaughan, E. (2000). Upravljanje rizicima. University of Iowa;
Башић, Д. (2012). Савремено банкарство. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Frenkel, M.; Hommel, U.; Rudolf, M. (2012). Risk Management. 2nd ed. New York: Springer.
Облици провјере знања и оцјењивање: Colloquium I (0-20 points); Colloquium II (0-20 points); Final exam (0-50 points); Attendance (2point); Class activities (seminar papers, discussions, case studies) (0-8 points)
Посебна назнака за предмет: