Студији > Предмети
Квантитативне финансије
др Станко СТАНИЋ,
Носилац предмета


Упознати студенте с примјеном метода квантитативих финансија у финансијској пракси, прије свега у корпоративним финансијама, с нагласком на чувене теорије CAMP и метода за процјену вриједности опција, на разумијевање проблема аструктуре капитала, агенцијске теорије и савремених квантитативних метода за процјену вриједности компаније и сложених корпоративних хартија од вриједности.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14АКФИ О X 2+2 5

Наставници: др Станко СТАНИЋ, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Најбоља могућа примјена квантитативних финансија је у овладавању важних методолошких рјешења у оптимизирању власничке структуре компанија. На овај начин сагледаће се и оптимални ниво задужености компанија у условима када не постоје агенцијски проблеми, те Modiljani–Milerova и друге теорије.
Садржај предмета: Равнотежна процјена дугорочних хартија од вриједности; Динамичко комплетирање тржишта; Примјена биноминалног метода процјене вриједности опција; Примјена Black-Scholes метода процјене вриједности опција; Put–Kol паритет; Увод у теорију капиталне структуре предузећа; Modigliani–Miller теорема I и II, без ризика; Modigliani–Miller теорема I i II у условима ризика; Tradeoff–теорија; Друге теорије капитлане структуре; APT i WACC теорије процјене вриједности предузећа; Примјери валуације компаније. Процјена вриједности корпоративних обвезница; Процјена вриједности варанта; Вриједност под ризиком.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања и студија случаја.
Литература: Урошевић, Б. (2009). Квантитативне методе у корпоративним финансијама. Београд: Економски факултет.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: