Студији > Предмети
Напредна економетрија
др Станко СТАНИЋ,
Носилац предмета


Пошто економетрија представља систематичан начин повезивања поставки економске теорије са изучавањем стварних економских проблема, циљ предмета је савладавање економетријске методологије путем практичних примјера и континуиране употребе софтвера који обухватају ову проблематику.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14АНЕК О X 2+2 5

Наставници: др Јасмин КОМИЋ, редовни професор
др Станко СТАНИЋ, редовни професор
др Жељко РАЧИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Напредна економетрија не само да студенте оспособљава да рјешавају конкретне проблеме у пракси већ им омогућава оптималан избор одговарајуће процедуре, потпуно прилагођене конкретном проблему. Осим тога, студенти су у могућности да те проблеме лако рјешавају примјеном одговарајућих софтвера, чија је употреба једноставна и ефикасна.
Садржај предмета: 1. Методологија економетријског истраживања; Прости линеарни регресиони модели – основне претпоставке; Пожељне особине оцјена и метод ОНК; Статистички тестови значајности; Вишеструки линеарни регресиони модел – тестирање значајности параметара (стабилности) и тестирање модела у цјелини; Вишеструки линеарни регресиони модел – нарушене претпоставке; Рекурзивни системи; Вјештачке варијабле; Heлинеарни модели бинарног избора; Симултане једначине.
Методе наставе и савладавање градива: Настава се изводи у оквиру предавања и вјежби према наведеној структури предмета, уз упознавање са компјутерским пакетом EViews. Предавања се састоје од око 60% теорије (методи, дефиниције, тестови, докази) и око 40% илустративних примјера. Вјежбе су посвећене примјерима и задацима којима се утврђује градиво, а одржавају се наизмјенично у учионици и у компјутерској лабораторији.
Литература: Младеновић, З.; Петровић, П. (2011). Увод у економетрију. Београд: Економски факултет;
Младеновић, З.; Нојковић, А. (2011). Збирка решених задатака из економетрије. Београд: Економски факултет;
Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley& Sons;
Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis. Prentice-hall International;
Јовичић, М., Драгутиновић-Митровић, Р. (2011). Економетријски методи и модели. Београд: Економски факултет.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: