Студији > Предмети
Међународни економски односи
др Гордана ЧЕНИЋ ЈОТАНОВИЋ,
Носилац предмета


Предмет Међународни економски односи је увод у међународну економију, а све на бази изучавања класичних концепција и савремених тенденција међународних економских односа. Циљ је да се студенти упознају са реалним међународним токовима (међународна трговина) и са финансијским међународним токовима. Савладавање знања из овог предмета предуслов је за низ стручних предмета, нарочито на смјеру Међународна економија и предмета на вишим нивоима студија из ове области.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О14МЕО О IV 4+2 7

Наставници: др Гордана ЧЕНИЋ ЈОТАНОВИЋ, редовни професор
др Драган ГЛИГОРИЋ, доцент
др Јелена ТРИВИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: Основи економије
Исходи учења (стечена знања): Након успјешног завршетка овог предмета студент ће бити у могућности да:
− опише појам међународних економских односа и савремених тенденција у међународним економским односима,
− наведе и објасни класичне и неокласичне теорије у међународној трговини,
− разврста инструменте трговинске политике и сагледа значај и улогу међународних трговинских институција,
− објасни појам платног биланса и врста трансакција у платном билансу,
− сумира значај девизних курсева и њихов утицај на економска кретања,
− сагледа значај међународног финасирања, објасни појам дужничке кризе и међународно кретање капитала,
- сагледа значај и улогу међународних финансијких институција.
Садржај предмета: Међународна трговина: класичне и неокласичне теорије међународне трговине, протекционизам у међународној трговини; утицај међународне трговине на национални доходак и међузависност ових величина; микроекономска анализа формирања цијена у међународној размјени; односи размјене и еластичности у међународној трговини; теорија и политика инструмената трговинске политике: царине и нецаринске баријере; улога транснационалних компанија и глобализација; правила у међунардоној трговини: институционализација (улога GATT-a и WTO). Међународне финансије: платни биланс; појам, облици и неравнотеже платног биланса, уравнотежење платног биланса, теорије уравнотежења платног биланса; девизни курс, појам, врсте и ефекти девизних курсева, теорије формаирања девизних курсева; девизно тржиште; међународно кретање капитала, облици и ефекти; евровалутно тржиште; међународни дугови – узроци, индикатори и могућности превазилажења дужничких криза; институције међународног финансирања; Међународни монетарни фонд, Свјетска банка и њене афилијације. Регионалне интеграције: облици регионалног интегрисања, Европска унија – развој, ефекти интегрисања.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, консултације, самостална излагања студената, самостални писани радови студената и организовање радионица.
Литература: Ченић-Јотановић Г. (2010). Међународна економија. Лакташи: Графомарк;
Кругман, П.; Обстфелд, М. (2009). Међународна економија, теорија и политика. Београд: Дата статус;
Салваторе, Д. (2009). Међународна економија. Београд: Центар за издавачку делатност.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: