Студији > Предмети
Актуарска математика
др Миливоје КРЧМАР,
Носилац предмета


Циљ предмета је да студенти овладају актуарским моделима животних осигурања са теоријске и практичне стране која се изучава и примјењује првенствено у индустрији осигурања, али и у другим областима привредног и друштвеног живота. Поред основних модела, циљ је овладати и знањима комбинованих модела и њихове потребне конверзије.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14ААМА О IX 2+2 7

Наставници: др Миливоје КРЧМАР, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након положеног испита студенти ће овладати мноштвом актуарских модела и метода животних осигурања теоријских научно фундираних и оперативно практичне примјењивости с квантитативног и квалитативног становишта, те примјеном cost-benefit анализе изналазити најрационалнија рјешења на основу задатих премиса, параметара и варијабли.
Садржај предмета: Вјероватноћа у животном и неживотном осигурању; Модели животних осигурања периодичних личних исплата/ ренти на основу једнократне и вишекратних премија; Модели животних осигурања једнократне исплате/капитала на основу једнократне и вишекратних премија; Осигурање више особа; Израчунавање бруто премија; Индивидуалне и групне методе обрачуна премијске (математичке) резерве; Откуп и отправнина; Промјена уговорених услова осигурања; Цјеновник, тарифни систем; Тестирање комбинованих модела са периодичним конверзијама и финансијским реперкусијама.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе и семинари.
Литература: Booth, P. M. еt al. (1999). Modern Actuarial Theory and Practice. London: Cham. & Hall;
Bowers, N. L.; Gerber, H. U.; Hickman, J. C.; Jones, D. A.; Nesbitt, C. J. (1997). Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries. Illinois: Itasca;
Кочовић, Ј. (2000). Актуарске основе формирања тарифа у осигурању лица. Београд: Економски факултет;
Крчмар, М. (1977). Модели животног осигурања на бази једнократне премије. Сарајево: Економски факултет;
Шаин, Ж. (2009). Актуарски модели животних осигурања. Сарајево: Економски факултет.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: