Студији > Предмети
Анализа осигурања
др Драгутин ШИПКА,
Носилац предмета


Предмет је намијењен студентима мастер студија који имају скромно или никакво предзнање о осигурању, иако може послужити као добра основа за студенте који се намјеравају специјализовати у овој области. За неке је то припрема за бављење тим послом у будућности, а за друге начин проширења раније стеченог знања.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2О14ААОС О IX 2+2 7

Наставници: др Драгутин ШИПКА, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Оспособљавање кадрова за брже и успјешније рјешавање тешкоћа у вези са функционисањем пензионог и здравственог система – проблема данашњице у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Стеченим знањем свршени студенти мастер студија ће са више самопоуздања, заснованог на новим спознајама, смјелије кренути у редефинисање постојећег концепта нашег пензионог система, у првом реду тестирањем модела добровољног пензијског осигурања, који се у развијеним земљама показао веома интересантним и успјешним. У том смислу очекује се њихов допринос унапређењу нашег здравственог система који је данас у великим проблемима. На крају, подразумијева се њихово успјешно преношење знања у наставном процесу на млађе генерације у виду разних облика едукативног наступа.
Садржај предмета: Дефинисање и системи финансирања пензијског осигурања; Подјела пензијског осигурања према обавезности, начину остваривања пензије, субјекту уплате осигурања, оснивачу, систему финансирања и према пореском третману; Актуарске основе индивидуалног и групног пензијског осигурања; Теоријска основа актуарских обрачуна; Актуарски суфицит и дефицит; Пензиони фондови и пензиони планови; Врсте пензионих планова; Друштва за управљање пензионим фондовима; Врсте и карактеристике добровољних пензионих фондова; Значај улагања у добровољне пензионе фондове; Пензиони фондови и тржиште капитала; Добровољни пензијски фондови у свијету; Стопа приноса и успјешност функционисања; Структура улагања пензијских фондова; Дефинисање система здравственог осигурања; Обавезно и добровољно здравствено осигурање; Организација здравственог осигурања; Финансирање здравственог осигурања; Карактеристике здравственог осигурања у развијеним земљама и земљама у транзицији; Проблем здравственог осигурања и могућа рјешења.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања и вјежбе у оквиру предвиђеног фонда сати.
Литература: Ракоњац-Антић Т. (2008). Пензијско и здравствено осигурање, Београд: Економски факултет.
Облици провјере знања и оцјењивање: Урађен и позитивно оцијењен приступни рад. Усмена провјера знања.
Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: