Студији > Предмети
Управљање међународним пројектима
др Саша ПЕТКОВИЋ,
Носилац предмета


Изучавања предмета омогућава студентима да савладају методологију управљања међународним пројектима и да овладају основним техникама припреме, анализе, оцјене и извршења међународних пројекта. Сложеност и неизвјесност међународних пројеката изражава се већим бројем учесника у пројекту, различитим економским условима пословања (пореским прописима земаља, валутама, инфлацијом), те различитим инвестиционим захтјевима, културним и пословним обичајима, већем буџету и дужем трајању.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14ПУМП И IX или X 2+2 5

Наставници: др Саша ПЕТКОВИЋ, ванредни професор
др Саша ВУЧЕНОВИЋ, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након завршетка програма студенти ће знати да објасне концепт управљања међународним пројектима, да изврше друштвену и комерцијалну оцјену њихове оправданости, те да разумију управљање кључним процесима, средствима, квалитетом, људским ресурсима и пројектним ризицима. Студенти ће бити оспособљени да израде мање сложене логичке матрице код друштвено оправданих међународних пројеката и студије изводљивости (оправданости) код комерцијалних међународних пројеката, да примјењују методе управљања пројектним ризицима по фазама животног циклуса међународног пројекта. Моћи ће да самостално или у тиму учествују у имплементирању пројектних активности према принципима пројектног циклуса укључујући надгледање и евалуацију реализованих активности. Корисна практична примјена, поред наведених, биће и анализирање и синтетизовање знања и информација о расположивим потенцијалним изворима финансирања пројектних активности.
Садржај предмета: Појам, врсте и основне карактеристике међународних пројеката; Концепти управљања међународним пројектима (PMI, PRINCE 2, IPMA); Методи и технике управљања пројектом, менаџмент пројектног циклуса; Процеси управљања међународним пројектима; Друштвена и комерцијална оцјена оправданости међународних пројеката; Буџетирање међународних пројеката; Управљање људским ресурсима на међународном пројекту; Управљање квалитетом међународног пројекта; Управљање уговарањем на међународном пројекту; Управљање комуникацијама у пројекту; Управљање ризицима међународног пројекта; Финансирање међународних пројеката (претприступни фондови, фондације, компаније); Стратегија фандрејзинга (fundraising); Прекогранична сарадња.
Методе наставе и савладавање градива: Методологија рада са студентима заснива се на предавањима и вјежбама. На предавањима се теоријски анализирају проблеми, док се на вјежбама у интерактивној настави анализирају конкретни пројекти и случајеви из праксе.
Литература: Јовановић, П. (2010). Управљање пројектом, девето издање. Београд. Висока школа за пројектни менаџмент;
Водич кроз знање о управљању пројектима (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) (2011). Загреб. Мате д.о.о. Загреб;
Орсаг, С. (2002). Буџетирање капитала, Процјена инвестицијских пројеката. Загреб: Мас медиа;
Омазић, А. М.; Баљкас, С. (2005). Пројектни менаџмент. Загреб. Синергија накладништво д.о.о. Загреб.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: