Студији > Предмети
Стратешки менаџмент људских ресурса
др Гордана ИЛИЋ,
Носилац предмета


Циљ предмета је да студентима пружи основна знања о концептима неопходним за разумијевање стратегијског менаџмента људских ресурса. Студенти треба да се упознају са улогом људских ресурса у стратешком контексту и да стекну знања која ће им помоћи у развијању стратегија људских ресурса. Формулисање, имплементација стратегије и дизајнирање пракси људског ресурса треба да су усклађени с пословном стратегијом компаније.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14ПСМЉ И IX или X 2+2 5

Наставници: др Гордана ИЛИЋ, редовни професор
др Здравко ТОДОРОВИЋ, редовни професор
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Студенти ће успјети да покажу систематско разумијевање о кључним стратешким менаџмент концептима, теоријама и проблемима у пракси, те да стратешки управљају процесима. Након успјешног завршетка овог предмета моћи ће да изразе своју способност да: примјењују одговарајуће принципе и технике управљања у процјени изазова и проналажења рјешења, те могућности управљања промјенама у пословном окружењу; анализирају спољну средину компаније; процијењују ресурсе и могућности компаније; процијене тренутну стратегију компаније; предложе и оправдају дугорочна конкурентна рјешења која су реална, ефективна и ефикасна, да сарађују са другима и ефикасно раде као дио тима или групе.
Садржај предмета: Увод у стратегијски менаџмент људских ресурса; Стратегијски менаџмент и менаџмент људских ресурса; Фактори стратешког управљања људским ресурсима; Концепти и модели стратешког менаџмента људских ресурса; Стратешки менаџмент људских ресурса као извор конкурентске предности; Улога људских ресурса у процесу стратегијског менаџмента; Стратешки приступ основним функцијама менеџмента људских ресурса.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, пословни случајеви, самостална израда семинарских радова и практичних задатaка. Настава је интерактивна, те се подржавају међусобни разговори и расправе.
Литература: Armstrong, M. (2006). Human Resource Management. London and Philadelphia: Kogan Page;
Noe, H.; Gerhart & Wright. (2006). Менаџмент људских потенцијала. Мате: Загреб;
Бахтијаревић-Шибер, Ф. (1999) Манагемент људских потенцијала. Загреб: Голден маркетинг.
Облици провјере знања и оцјењивање: Активност на настави се процјењује израдом семинарских радова, расправа и студије случаја. Колоквиј може бити писмени дио испита. Завршини испит се односи само на теоријска питања.
Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: