Студији > Предмети
Пословна предвиђањаЦиљ изучавања предмета је да омогући студентима овладавање основним појмовима и категоријама из области пословних предвиђања, односно испитивања дјеловања интерних и екстерних фактора који утичу на будуће пословање предузећа, уз коришћење различитих инструмената и метода предвиђања. Пословна предвиђања подразумијевају анализу ризика и вјероватноће пројектованих догађаја. Циљ предмета је да студенти овладају основним квантитативним и квалитативним методама пословних предвиђања.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14ПППР И IX или X 2+2 5

Наставници:
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након положеног испита студенти ће знати објаснити пословна предвиђања и колики је њихов значај за остварени пословни резултат предузећа. Савладаће основне принципе процеса пословног предвиђања, теоријски и практично. Након завршеног курса биће оспособљени да примјењују квантитативне и квалитативне методе пословног предвиђања и одређују вјероватноћу остварења пројектованих пословних сценарија (песимистички, највјероватнији, оптимистички сценариј).
Садржај предмета: Појам и основни принципи пословног предвиђања; Развој теоријске мисли о пословним предвиђањима; Типологија пословног предвиђања; Ниво комплексности процеса пословног предвиђања; Процес пословног предвиђања; Временски хоризонт пословног предвиђања; Квантитативне и квалитативне методе пословног предвиђања; Модели пословног предвиђања; Анализа ризика и неизвјесности пословног предвиђања; Уочавање и оцјена грешке предвиђања; Анализа додане вриједности пословног предвиђања; Алтернативни приступи проблемима пословног предвиђања.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе и студија случаја: пословна предвиђања – страна искуства за домаћу праксу.
Литература: Вукмировић, Н. (2012). Предузетништво у економској теорији и пракси. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Armstrong, S. J. (2001). Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners. New York, USA: Kluwer Academic Publishers;
Carnot, N.; Koen, V.; Tissot, B. (2005). Economic Forecasting. Palgrave MacMillan: Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG 21 6XS and 175 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10010, USA.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: