Студији > Предмети
Финансирање иновативног бизнисаЦиљ изучавања предмета је да студент савлада основе процеса комерцијализације иновативних рјешења, од инвенције до дифузије иновације и да буде оспособљен да пронађе адекватне интерне и екстерне изворе финансирања предузетничких подухвата. Студенти ће бити оспособљени да анализирају финансијске инструменте према групама, и то: дужничке, власничке, хипотекарне и дериватне.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14ПФИБ И IX и X 2+2 5

Наставници:
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након успјешног завршетка овог предмета студент ће бити у могућности да класификује и разврста изворе финансирања иновативних предузетничких подухвата на интерне и екстерне и да анализира оптимална рјешења употребе доступних извора финансирања. Студент ће бити оспособљен да наведе критерије употребе појединих извора финансирања и предвиди на који начин ће ти извори финансирања допринијети остварењу краткорочних и дугорочних циљева пословања предузећа.
Садржај предмета: Предузетништво и иновације; Карактеристике предузетничке организације; Иновација као извор просперитета у условима неизвјесности и ризика; Извори иновација; Мисија, циљеви и задаци иновативних група и предузетничких тимова; Врсте иновација; Од инвенције до дифузије иновација; Комерцијализација иновација; Трансфер иновација у реални сектор; Универзитетски spin off; Интерни извори финансирања иновативних подухвата; Кредити; Лизинг; Микрокредитирање; Факторинг; Анђели финансијери; Фондови ризичног капитала; Мезанин финансирање; Финансирање на берзи; Приватно-јавно партнерство; Joint venture.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, дискусије и анализе случајева и консултације. Самостална истраживања и анализе искустава развијених земаља у трансферу технологија и финансирању иновативних пројеката.
Литература: Вукмировић, Н. (2012). Предузетништво у економској теорији и пракси. Иновативни системи креирања и ефикаснијег коришћења ресурса. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Петковић, С.; Берберовић, Ш. (2013). Економика и управљање малим и средњим предузећима. Принципи и политике. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Вукмировић, Н. (2006). Савремено предузетништво. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Barringer, B. R.; Ireland, R. D. (2006). Entrepreneurship. University of Central Florida: A &M.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: