Студији > Предмети
Специјалана предузетништваСврха предмета је да студент упозна специјалне облике предузетништва: рурално предузетништво, породично предузетништво, омладинско предузетништво, женско предузетништво и неформално предузетништво; Студент треба да савлада основне карактеристике сваког од наведених облика предузетништва и да их може компетентно анализирати, истраживати и управљати пројектима у овим врстама и областима предузетништва. Неопходно је да буде оспособљен да пронађе адекватне oблике организовања, интерне и екстерне изворе финансирања, прорачуне исплативости улагања, увођење иновација и креирање предузетничких подухвата у сваком од наведених специјалних врста предузетништва.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
2И14ПСПР И IX или X 2+2 5

Наставници:
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Након успјешног завршетка изучавања овог предмета студент ће бити у могућности да препозна карактеристике, потенцијале и трендове у развоју сваког специјалног облика предузетништва, да утврди добре и лоше стране сваког облика специјалних предузетничких подухвата и да анализира оптимална рјешења финансирања за сваку врсту специјалног предузетништва. Студент ће бити оспособљен да препозна изворе иновација, те које су предузетничке стратегије, политике и праксе најприкладније за поједини специјални облик предузетнишва.
Садржај предмета: Теоријске основе специјалних облика предузетништва; Карактеристике, потенцијали, предности и недостаци специјалних облика предузетништва: руралног, породичног, омладинског, женског и неформалног; Посебни облици предузетничке инфраструктуре неопходне за развој специјалних облика предузетништва. Посебне предузетничке стратегије, политике и праксе за развој специјалних облика предузетништва. Значај специјалних облика предузетништва за локални и регионални развој. Трендови и перспективе развоја специјалних облика предузетништва.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, дискусије и анализе случајева и консултације. Самостална истраживања и анализе искустава развијених земаља у трансферу технологија и финансирању иновативних пројеката.
Литература: Вукмировић, Н. (2012). Предузетништво у економској теорији и пракси. Иновативни системи креирања и ефикаснијег коришћења ресурса. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Петковић, С.; Берберовић, Ш. (2013). Економика и управљање малим и средњим предузећима. Принципи и политике. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци;
Barringer, B. R.; Ireland, R. D. (2006). Entrepreneurship. University of Central Florida: A &M;
Вукотић, В. (2003). Психофилозофија бизниса. Подгорица: ЦИД.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова)
Посебна назнака за предмет: