Студији > Предмети
Макроекономија
др Стево ПУЦАР,
Носилац предмета


Макроекономија представља „азбуку“ економије. Изучава основне економске законитости, начин функционисања економије, основне економске политике и њихов утицај на остваривање основних макроекономских циљева. Сврха овог наставног предмета је упознавање студената са веома захтјевном и комплексном материјом.
Шифра предмета : Статус предмета: Семестар: Фонд часова: ЕЦТС бодова:
О14МАК О IV 4+3 8

Наставници: др Срђан АМИЏИЋ, доцент
др Стево ПУЦАР, доцент
Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања): Макроекономија представља веома комплексно подручје теорије, науке и праксе. Основни исход изучавања ове научне дисциплине је да студенти, након савладавања ове веома захтјевне и комплексне материје, могу лакше и брже разумјети свеобухватну анализу савремених макроекономских питања и проблема, чији је значај данас већи него икада раније. Студенти стичу детаљна знања о основним економским законитостима, начину функционисања економије, основним економским политикама и њиховом утицају на остваривање основних макроекономских циљева.
Садржај предмета: Увод у макроекономију. Макроекономски биланси. Основе привредног раста. Тржиште рада и незапосленост. Интертемпорално буџетско ограничење. Потрошња и инвестиције. Реални девизни курс. Новац и тражња за новцем. Равнотежа на тржишту новца у кратком и у дугом року. Понуда новца и монетарна политика. Циљеви, таргети и инструменти монетарне политике. Аутпут, запосленост и цијене. Робно тржиште и IS крива. Тржиште новца и LM крива. Тејлорово правило и TR крива. Макроекономска равнотежа са фиксним и са флексибилним цијенама. Агрегатна тражња и агрегатна понуда. Аутпут и каматна стопа при фиксном и при флексибилном девизном курсу. Агрегатна понуда и инфлација. Агрегатна тражња и агрегатна понуда у режиму фиксног и флексибилног девизног курса. Шокови понуде и тражње. Привредни циклуси. Фискална политика. Политике управљања тражњом. Економија понуде. Финансијско тржиште и макроекономија. Детерминанте девизног курса у кратком року. Конструкција међународног монетарног система. Девизне кризе. Избор режима девизног курса.
Методе наставе и савладавање градива: Предавања, семинарска настава и практичне вјежбе.
Литература: Бурда, М.; Виплош, Ч. (2012). Макроекономија. Београд: Економски факултет.
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.)
Посебна назнака за предмет: